2011 metų IV ketvirčio veiklos apžvalga

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas” (toliau – įmonė), įgyvendindama Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatas, draudžia bankų bei kredito unijų indėlininkų indėlius ir bankų, finansų maklerio įmonių (toliau – FMĮ) bei valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas (toliau – valdymo įmonės), įsipareigojimus investuotojams. Vadovaudamasi šiomis nuostatomis įmonė administruoja du fondus: Indėlių draudimo fondą ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą. Indėlių draudimo fondas gali būti naudojamas kompensuoti bankuose ir kredito unijose (toliau – kredito įstaigose) laikomus indėlius ir įsipareigojimus investuotojams, o Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas – kompensuoti FMĮ ir valdymo įmonių įsipareigojimus investuotojams.

Įvykus draudžiamajam įvykiui, indėlių draudimo išmokos dydis – 100 proc. indėlio iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais. Jei investuotojo vertybinius popierius ir (arba) pinigus draudėjas yra perleidęs arba panaudojęs be investuotojo valios, įvykus draudžiamajam įvykiui išmokama 100 proc. įsipareigojimų investuotojams iki 3 000 eurų atitinkančios sumos litais ir 90 proc. – nuo 3 000 eurų atitinkančios sumos litais iki 22 000 eurų atitinkančios sumos litais.

2011 metų ketvirtąjį ketvirtį įmonės klientais, t. y. draudėjais, buvo 82 kredito įstaigos, 10 FMĮ bei 11 valdymo įmonių. Įmonė draudžia indėlius litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis, įsipareigojimus investuotojams vertybiniais popieriais – visomis valiutomis, o įsipareigojimus investuotojams pinigais – litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis. Draudimo įmokas kredito įstaigos moka kas mėnesį pagal kiekvienos dienos indėlių likučius. FMĮ ir valdymo įmonės įmokas moka vieną kartą per metus, atsižvelgdamos į pavedimų, įvykdytų per praėjusius kalendorinius metus, vertę. Įmonė nuolat tikrina, kaip draudėjai laikosi draudimo tvarkos. Tam tikslui visos gaunamos draudėjų ataskaitos yra kruopščiai patikrinamos, nustatant, ar teisingai yra apskaičiuotos draudimo įmokos, yra vykdomas draudimo įmokų mokėjimo monitoringas, atrankos būdu vykdomas draudėjų patikrinimas.

Įmonė investuoja įmonės kapitalo lėšas ir administruojamus fondus vadovaudamasi įmonės tarybos nustatyta investavimo politika ir tvarka, bei investavimo taisyklėmis. 2011 metų ketvirtąjį ketvirtį įmonės investicijas sudarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai, išleisti litais, užsienio valstybių vyriausybių vertybiniai popieriai, išleisti JAV doleriais ir eurais, taip pat indėliai Lietuvos banke. Pajamos iš investicijų yra paskirstomos įmonės nuosavam kapitalui ir abiems fondams proporcingai jų dydžiams.

2011 m. lapkričio 24 d. įvyko AB banko SNORAS draudžiamasis įvykis, dėl kurio įmonė išmokėjo draudimo išmokas, kurių bendra suma viršijo įmonės disponuojamų lėšų sumą. Dėl šio įvykio įmonė pasiskolino iš Finansų ministerijos 2.979,15 mln. litų. Įmonė, remdamasi AB banko SNORAS duomenimis, draudimo išmokoms išmokėti iki 2011-12-31 pervedė bankams, per kuriuos yra išmokamos draudimo išmokos, 4.003,68 mln. litų, kurie turi būti išmokėti daugiau nei 365 tūkst. indėlininkų. Daugiau nei 159 tūkst. indėlininkų atsiėmė draudimo išmokas, kurios sudarė 3.228,04 mln. litų.

Indėlių draudimo fondo dydis 2011 metų gruodžio 31 d. buvo -2 280,45 mln. Litų. Per 2011 metų ketvirtąjį ketvirtį Indėlių draudimo fondas sumažėjo 3 948,85 mln. Litų. Palyginus su 2010 metų IV ketvirčio duomenimis, Indėlių draudimo fondas sumažėjo 252,18 proc.

2011 metų gruodžio 31 d. įmonės nuosavas kapitalas buvo 42,84 mln. Litų.Nuosavas kapitalas per 2011 metų ketvirtąjį ketvirtį padidėjo 0,34 mln. Litų. Palyginus su 2010 metų tuo pačiu laikotarpiu, nuosavas kapitalas padidėjo 3,22 proc.
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydis 2011 metų gruodžio 31 d. buvo 6,34 mln. Litų. Per 2011 metų ketvirtąjį ketvirtį šis fondas padidėjo 0,05 mln. Litų. Palyginus su 2010 metų tuo pačiu laikotarpiu, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas padidėjo 5,71 proc.