Įmonės uždaviniai:

 • Kaupti lėšas įmonės administruojamuose fonduose. Įmonė teisės aktų nustatyta tvarka iš kredito įstaigų, finansų maklerio įmonių, valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas, priima draudimo įmokas bei kaupia jas Indėlių draudimo fonde bei Įsipareigojimų investuotojams draudimo fonde. Siekiant užtikrinti efektyvų draudimo įmokų surinkimą yra tikrinamos draudimo įmokų ataskaitos, jų pateikimo terminai bei kontroliuojamas draudimo įmokų sumokėjimas.
 • Investuoti administruojamus fondus ir įmonės nuosavo kapitalo lėšas į tarybos nustatytų valstybių vyriausybių ir centrinių bankų vertybinius popierius. Investuojama užtikrinant investicijų saugumą ir likvidumą. Užtikrinus investicijų saugumą ir likvidumą, siekiama investicijų pelningumo.
 • Įvykus draudžiamajam įvykiui, operatyviai, laikantis nustatytų terminų, apskaičiuoti bei išmokėti draudimo išmokas. Priemonės uždaviniui įgyvendinti: draudimo išmokų apskaičiavimas draudžiamojo įvykio atveju, draudimo išmokų gavėjų sąrašų sudarymas, draudimo išmokų mokėjimas.

Socialinė atsakomybė:

Socialiai atsakinga veikla paremta įmonės vertybėmis ir rodo viešosios įstaigos „Indėlių ir investicijų draudimas“ požiūrį į savo veiklą, socialinių, aplinkos apsaugos ir valdysenos sričių įtraukimą į įmonės vidaus procesus. Socialiai atsakingai siekdama veiklos tikslų, įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) gairėmis, Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo principais ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais. Įmonėje patvirtinta Socialinės atsakomybės politika.

 

 

Savo veikla įmonė taip pat siekia tiesiogiai prisidėti prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, daugiausia dėmesio skirdama kovai su klimato kaita, modernios infrastruktūros ir inovacijų vystymui, saugių ir deramų darbo sąlygų, darbuotojų gerovės bei skaidrios ir etiškos veiklos kūrimui. Prie kiekvieno Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslo įmonė prisideda šiais veiksmais:

Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslasĮmonės veikla, kuria prisidedama prie tikslo siekimo
 

Gera sveikata ir gerovė

 • Prisideda prie sveikos darbo aplinkos palaikymo.
 • Skatina sveiką gyvenseną.
 • Rūpinasi darbuotojų saugumu ir sveikata.
 

Lyčių lygybė

 • Yra už lygias teises ir vienodas galimybes įsidarbinti.
 • Laikosi nustatyto diskriminacijos pagal amžių, lytį, kilmę ir įsitikinimus draudimo.
 

Deramas darbas ir ekonominis augimas

 • Kuria organizacinę kultūrą, paremta pagarba žmogaus teisėms.
 • Investuoja į darbuotojų profesinį ir asmeninį tobulėjimą.
 • Užtikrina aiškius ir skaidrius darbuotojų atlygio už darbą principus.
 

Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra

 • Kuria tvarią vertę ir atsparią veiklą.
 • Renkasi draugiškus aplinkai sprendimus bei skatina darbuotojus rinktis draugiškus aplinkai sprendimus savo profesinės įtakos srityje.
 

Atsakingas vartojimas ir gamyba

 • Suinteresuotoms šalims siekia taikyti ne tik kokybinius, bet ir sąžiningus veiklos bei darnumo kriterijus.
 • Užtikrina atsakingą įmonės veikloje susidarančių atliekų rūšiavimą bei tvarkymą.
 • Viešuose pirkimuose vadovaujasi žaliaisiais kriterijais.
 

Taika ir teisingumas. Stiprios institucijos

 • Diegia priemones, padedančias kurti didesnę visuomenės (indėlininkų ir investuotojų) prieigą prie teikiamų paslaugų.
 • Palaiko skaidrią ir etišką veiklą.
 • Šviečia visuomenę, taip prisideda prie visuomenės pasitikėjimo finansų sistemos stabilumu.
 

Įmonės socialinės atsakomybės pagrindą sudaro socialinės partnerystės ir aplinkosaugos sritys, kurias sieja naudos visuomenei ir valstybei teikimo idėja. Įmonė savo santykius su darbuotojais grindžia socialiai atsakingos veiklos vertybėmis, kurios diegiamos vadovaujantis etiškos ir skaidrios veiklos principais. Šiais principais grindžiami Įmonės santykiai su kitomis suinteresuotomis šalimis. Įmonės vertybinis pagrindas – į geriausią valdymo praktiką, pagarbą darbuotojams, suinteresuotoms šalims ir visuomenei, darnų komandinį darbą, efektyvumą, atvirumą bei nuolatinį tobulėjimą orientuota veikla.

 

Pristatome įmonės socialinės atsakomybės ataskaitą: