Pranešėju laikomas asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą viešojoje įstaigoje ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – IID), su kuria jį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir kurį IID pripažįsta pranešėju.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nurodytą pranešimą apie pažeidimus galite pateikti IID vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu – IID elektroninio pašto adresu [email protected]. Pranešimo formą rasite čia.

Pranešimas apie pažeidimą gali būti anonimiškas (nenurodyti jį teikiančio asmens duomenys (vardas, pavardė, parašas, kontaktiniai duomenys). Pranešime apie pažeidimą prašomi pateikti asmens duomenys reikalingi identifikuoti asmeniui sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo ir saugomi ne trumpiau kaip trejus metus nuo jų gavimo dienos.

Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautos informacijos apie pažeidimus IID teikimo, priėmimo, registravimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarka nustatyta  VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ korupcijos prevencijos politikos X skyriuje.

Teisės aktai reglamentuojantys pranešėjų apsaugą:

  1. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.