INFORMACIJA DUOMENŲ SUBJEKTAMS

Asmens duomenų tvarkymo viešojoje įstaigoje „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – IID) tikslai, teisiniai pagrindai, tvarkomų asmens duomenų kategorijos, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka ir kiti svarbūs aspektai yra nustatyti Asmens duomenų tvarkymo viešojoje įstaigoje „Indėlių ir investicijų draudimas“ taisyklėse

Duomenų subjektai turi šias pagrindines teises, įtvirtintas BDAR, kurios detaliau aprašytos Asmens duomenų tvarkymo viešojoje įstaigoje „Indėlių ir investicijų draudimas“ taisyklėse:

  • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą IID;
  • teisę susipažinti su IID tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
  • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
  • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
  • teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą (su fiziniu asmeniu susiję asmeniniai aspektai), grindžiamas sprendimas.

Prašymo įgyvendinti subjekto teisę (-es) forma

DUOMENŲ VALDYTOJAS

IID tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“, juridinio asmens kodas 110069451, adresas Savanorių pr. 5, Vilnius, LT-03116; Tel. +370 5 2135657; el. paštas [email protected]

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Informuojame, kad įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, viešojoje įstaigoje „Indėlių ir investicijų draudimas“ yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

ROBERTAS KVIETKOVSKIS  atitikties užtikrinimo pareigūnas

Kontaktiniai duomenys:
Tel. +370 52135657;
El. paštas:  [email protected]

Paaiškiname, kad duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja sprendžiant visus klausimus, susijusius su asmens duomenų apsauga, bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu IID, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

 ASMENS DUOMENŲ TVARKYTOJAI

IID gali įgalioti savo valdomus duomenis tvarkyti duomenų tvarkytojus, tai yra informacinių technologijų ar elektroninių ryšių paslaugų teikėjus, patarėjus, auditorius, konsultantus, saugos tarnybas ir kitus asmenis, kurie IID valdomus duomenis tvarko nustatytais tikslais ir pagal IID nurodymus. Duomenų tvarkytojo prieigos teisės prie asmens duomenų naikinamos nutraukus asmens duomenų tvarkymo sutartį, sudarytą su IID, ar šiai sutarčiai nustojus galioti. IID pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų BDAR reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.