Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ taisyklės
Prašymo įgyvendinti subjekto teisę (-es) forma

INFORMACIJA DUOMENŲ SUBJEKTAMS

DUOMENŲ VADYTOJAS

Valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – IID) tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“, juridinio asmens kodas 110069451, adresas Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219; Tel. 8 5 2135657;  Faks. 8 5 2135546; El. paštas [email protected]

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Informuojame, kad įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

ROBERTAS KVIETKOVSKIS  Draudėjų patikrinimo skyriaus vadovas

Kontaktiniai duomenys:
Tel. +370 52135657;
El. paštas: [email protected]

Paaiškiname, kad duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu IID, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais arba rašyti elektroninius laiškus elektroninio pašto adresu: [email protected].

 ASMENS DUOMENŲ TVARKYTOJAI

IID gali įgalioti savo valdomus duomenis tvarkyti duomenų tvarkytojus, tai yra informacinių technologijų ar elektroninių ryšių paslaugų teikėjus, patarėjus, auditorius, konsultantus, saugos tarnybas ir kitus asmenis, kurie IID valdomus duomenis tvarko nustatytais tikslais ir pagal IID nurodymus. Duomenų tvarkytojo prieigos teisės prie asmens duomenų naikinamos nutraukus asmens duomenų tvarkymo sutartį, sudarytą su IID, ar šiai sutarčiai nustojus galioti. IID pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų BDAR reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

 DUOMENŲ TVARKYMO IID TIKSLAI, TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

 Asmens duomenys IID tvarkomi šiais tikslais:

 • Indėlių draudimo išmokų ir įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokų apskaičiavimo ir išmokėjimo tikslais – tvarkomi Indėlių draudimo išmokų, avansinių indėlių draudimo išmokų ir įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokų apskaičiavimo ir išmokėjimo taisyklių, patvirtintų IID tarybos, 40 punkte, Duomenų, reikalingų indėlių draudimo išmokoms apskaičiuoti, apraše, patvirtintame IID direktoriaus įsakymu ir Duomenų, reikalingų įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokoms apskaičiuoti, apraše, patvirtintame IID direktoriaus įsakymu, nustatyti asmens duomenys;
 • Prieigos prie IID elektroninės draudimo išmokų valdymo sistemos suteikimo tikslais – tvarkomi IID darbuotojų – vardas, pavardė, pareigos ir elektroninio pašto duomenys.
 • Indėlių draudimo sistemos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tikslais – tvarkomi Indėlių draudimo sistemos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tvarkos aprašo, patvirtinto IID tarybos nutarimu, 30 punkte ir Duomenų, reikalingų indėlių draudimo išmokoms apskaičiuoti, apraše, patvirtintame IID direktoriaus įsakymu, nurodyti asmens duomenys.
 • Indėlių draudimo sistemos dalyvių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvių Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatytų reikalavimų laikymosi priežiūros tikslais – tvarkomi:
  • Taisyklių 8.1 papunktyje nurodyti duomenys;
  • indėlių draudimo sistemos dalyvio darbuotojų ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvio darbuotojų – vardas, pavardė ir elektroninio pašto duomenys, telefono numeris, žinių testo apie indėlių ar įsipareigojimų investuotojams draudimą rezultatai.
 • Prieigos prie IID elektroninės draudėjų patikrinimų valdymo sistemos, kurioje indėlių draudimo sistemos dalyvių darbuotojai ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvių darbuotoja pasitikrina savo žinias apie indėlių ar įsipareigojimų investuotojams draudimą ir kurioje tvarkomi su indėlių draudimo sistemos dalyvių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvių patikrinimais susiję duomenys, suteikimo tikslais – tvarkomi:
  • indėlių draudimo sistemos dalyvio darbuotojų ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvio darbuotojų – vardas, pavardė ir elektroninio pašto duomenys, telefono numeris;
  • IID darbuotojų – vardas, pavardė, pareigos ir elektroninio pašto duomenys.
 • Prieigos prie IID elektroninės duomenų, reikalingų indėlių draudimo išmokoms ar įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokoms apskaičiuoti, patikrinimo sistemos suteikimo tikslais – tvarkomi:
  • indėlių draudimo sistemos dalyvio darbuotojų ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvio darbuotojų – vardas, pavardė ir elektroninio pašto duomenys, telefono numeris;
  • IID darbuotojų – vardas, pavardė, pareigos ir elektroninio pašto duomenys.
 • Prieigos prie IID elektroninės draudimo įmokų valdymo sistemos suteikimo tikslais – tvarkomi Periodinių (ex ante) ir specialiųjų (ex post) indėlių draudimo įmokų ir pirmųjų (avansinių) draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo, delspinigių už laiku nesumokėtą indėlių draudimo įmoką skaičiavimo ir mokėjimo bei įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokos apskaičiavimo ir sumokėjimo taisyklių, patvirtintų IID tarybos nutarimu, 49 punkte nustatyti asmens duomenys.
 • Prieigos prie IID elektroninės vertybinių popierių apskaitos programos suteikimo tikslais tvarkomi IID darbuotojų – vardas, pavardė, pareigos ir elektroninio pašto duomenys.
 • Prieigos prie IID elektroninės buhalterinės apskaitos programos suteikimo tikslais tvarkomi IID darbuotojų – vardas, pavardė, pareigos ir elektroninio pašto duomenys.
 • Prieigos prie IID dokumentų valdymo sistemos suteikimo tikslaistvarkomi IID darbuotojų – vardas, pavardė, pareigos ir elektroninio pašto duomenys.
 • Pretendentų į IID darbuotojus atrankos organizavimo tikslais – tvarkomi šie duomenys – asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), telefono numeris, elektroninio pašto adresas; duomenys apie išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo stažą; Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo.
 • Vidaus administravimo (IID personalo valdymo, IID dokumentų valdymo, IID materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslais – tvarkomi šie IID darbuotojų duomenys – vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, nuotrauka, parašas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, šeiminė padėtis, pareigos; duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, darbo stažą, pareigos, į kurias asmuo pageidauja būti paskirtas ar perkeltas; duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją; duomenys apie atostogas; duomenys apie atskirą darbo grafiką; duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas; informacija apie dirbtą darbo laiką; informacija apie skatinimus ir nuobaudas, darbo pareigų pažeidimus; duomenys apie IID darbuotojų veiklos vertinimą; viešųjų ir privačių interesų deklaravimo duomenys; specialių kategorijų asmens duomenys, susiję su asmens sveikata; Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija; Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris; IID darbuotojo mokymo, kvalifikacijos kėlimo duomenys; informacija apie asmens tikrinimą dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, darbuotojui priskirtas turtas, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo.
 • Asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimo tikslais – tvarkomi šie duomenys – vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, registracijos adresas, telefono numeris (elektroninio pašto duomenys), asmens asmenybę patvirtinančio dokumento numeris, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo.
 • IID viešųjų pirkimų organizavimo ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslais – tvarkomi šie duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamasis adresas, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo.
 • IID atstovavimo bankrutuojančiose kredito įstaigose tikslais – tvarkomi šie duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia bankroto administratorius.
 • IID atstovavimo teisminiuose ginčuose tikslais – tvarkomi šie duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, kiti asmens duomenys, kurie reikalingi bylos nagrinėjimui ar kuriuos pateikia pats asmuo.

DUOMENŲ TVARKYMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE „INDĖLIŲ IR INVESTICIJŲ DRAUDIMAS“ TEISINIAI PAGRINDAI

Valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis (duomenų tvarkymo teisinis pagrindas):

 1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
 2. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimais;
 3. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;
 4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu;
 5. Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;
 6. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu;
 7. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu;
 8. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu;
 9. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;
 10. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu;
 11. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu;
 12. Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ taisyklėmis;
 13. kitais teisės aktais, nustatančiais asmens duomenų tvarkymą.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR PRAŠYMŲ DĖL ŠIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE „INDĖLIŲ IR INVESTICIJŲ DRAUDIMAS“ TVARKA

Duomenų subjektai turi šias pagrindines teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

 1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“;
 2. teisę susipažinti su valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ tvarkomais savo asmens duomenimis;
 3. teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 4. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 5. teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 6. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 7. teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Informuojame, kad prašymų dėl šių teisių įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ tvarka yra nustatyta (detalizuota) Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ taisyklių VIII skyriuje.

Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti BDAR 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.ada.lt, taip pat Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Duomenų subjektai be minėtų teisių, turi ir kitas teise, nustatytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

ASMENS DUOMENŲ GAVIMO ŠALTINIAI

Asmens duomenys valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant iš:

 1. Duomenų subjekto;
 2. Indėlių draudimo sistemos dalyvių;
 3. Įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvių;
 4. Valstybės narės indėlių draudimo sistemos administratoriaus;
 5. Kitų asmenų, kurie asmens duomenis valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“ teikia valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“ pareikalavus pateikti duomenis vadovaujantis Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punktu (asmens duomenys reikalingi tik valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ tikslams įgyvendinti ir susiję tik su valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ funkcijų atlikimu);
 6. Kitų asmenų, kurie valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“ teikia asmens duomenis.

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ teikia jos tvarkomus asmens duomenis:

 1. Duomenų subjektui;
 2. Indėlių draudimo išmokų ar įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokų mokėjimo paslaugų teikėjui (teikėjams);
 3. Valstybės narės indėlių draudimo sistemos administratoriui (administratoriams);
 4. Teismams;
 5. Advokatams;
 6. Antstoliams;
 7. Notarams;
 8. Teisėsaugos institucijoms;
 9. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;
 10. Valstybiniai mokesčių inspekcijai;
 11. Kitiems duomenų gavėjams, kuriems teisės aktai suteikia teisę susipažinti su valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ tvarkomais asmens duomenimis (teisės aktai valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ įpareigoja duomenų gavėjui pateikti valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ tvarkomus asmens duomenis).