PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-422
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. kovo 19 d.
įsakymo Nr. 1K-92 redakcija)

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS „INDĖLIŲ IR INVESTICIJŲ DRAUDIMAS“ ĮSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – Įmonė) yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės iš valstybės turto teisės aktų nustatyta tvarka įsteigta valstybės įmonė, turinti antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir pavadinimu „valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“. Įmonė veikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ Lietuvos Respublikos finansų ministrui pavestoje finansų rinkų valdymo srityje.

2. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

3. Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės valstybei nuosavybės teise priklausantis viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas Lietuvos Respublikos kredito įstaigose ar kitos valstybės narės kredito įstaigose, įskaitant valstybės narės kredito įstaigos filialus, veikiančius Lietuvos Respublikoje ir (ar) Lietuvos banke, jam perduotą turtą ir savo įgytą turtą valdantis, naudojantis ir juo disponuojantis patikėjimo teise.

4. Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais (toliau – Įstatai).

5. Įmonės veiklos laikotarpis neribotas. Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

6. Įstatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme.

 

II SKYRIUS

ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAI, FUNKCIJOS IR TEISĖS

7. Įmonės veiklos tikslai:

7.1. drausti indėlininkų indėlius ir įsipareigojimus investuotojams;

7.2. administruoti Indėlių draudimo fondą, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą ir Pertvarkymo fondą (toliau kartu – Fondai).

8. Įmonė, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

8.1. surenka periodines (ex ante) ir specialiąsias (ex post) indėlių draudimo įmokas į Indėlių draudimo fondą, įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokas į Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą, periodines (ex ante) ir specialiąsias (ex post) įmokas į Pertvarkymo fondą ir kaupia jas atitinkamame administruojamame fonde bei panaudoja Įstatyme nustatytais tikslais;

8.2. apskaičiuoja ir išmoka indėlių draudimo išmokas ir įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokas;

8.3. investuoja Fondų ir Įmonės nuosavo kapitalo lėšas;

8.4. tvarko Fondų buhalterinę apskaitą, rengia finansinių ataskaitų rinkinius, pajamų ir išlaidų sąmatas ir teikia jas tvirtinti Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

8.5. prižiūri, ar indėlių draudimo sistemos dalyviai ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviai laikosi Įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatytų reikalavimų;

8.6. vertina trečiųjų valstybių, kurių kredito įstaigos, finansų maklerių įmonės ar valdymo įmonės steigia filialus Lietuvos Respublikoje, indėlių ar įsipareigojimų investuotojams draudimo (kompensavimo) arba kitokio saugumo užtikrinimo sąlygas;

8.7. vertina Įmonės, Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo riziką;

8.8. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų valstybių narių ir trečiųjų valstybių indėlių draudimo sistemų administratoriais, priežiūros institucijomis ir Europos bankininkystės institucija;

8.9. atlieka indėlių draudimo sistemos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis;

8.10.  Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo nustatytu atveju dalyvauja finansuojant banko ar centrinės kredito unijos pertvarkymą, iš Indėlių draudimo fondo pervesdama lėšų pertvarkymo institucijos nurodytam subjektui;

8.11.  tvarko Lietuvos Respublikos indėlių draudimo sistemos dalyvių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvių sąrašą;

8.12.  nustato duomenų, reikalingų indėlių draudimo išmokoms ir įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokoms apskaičiuoti, pateikimo Įmonei formą, turinį ir tvarką, nustato duomenų apie depozitines sąskaitas pateikimo Įmonei formą, turinį ir tvarką;

8.13.  nustato įmokų į Indėlių draudimo fondą užtikrinimo mokėjimo įsipareigojimais tvarką;

8.14.  tvirtina prašymo dėl avansinės indėlių draudimo išmokos, prašymo dėl draudimo išmokos, viršijančios 100 000 eurų, formą, taip pat dokumentų, kuriais patvirtinama teisė į didesnę nei 100 000 eurų indėlių draudimo išmoką, sąrašą;

8.15.  parengia ir kiekvienais metais ne vėliau kaip iki spalio 15 dienos pateikia tvirtinti Įmonės tarybai Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo ateinančių kalendorinių metų administravimo sąnaudų sąmatą;

8.16.  parengia ir kiekvienais metais ne vėliau kaip iki gruodžio 1 dienos pateikia tvirtinti Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai Įmonės veiklos strategiją, apimančią Įmonės ir Fondų ateinančių kalendorinių metų pajamų ir išlaidų sąmatas;

8.17.  kiekvienais metais iki kovo 31 dienos informuoja Europos bankininkystės instituciją apie indėlių draudimo sistemos dalyvių laikomų pagrindinių apdraustųjų indėlių sumą ir apie Indėlių draudimo fondo finansinių išteklių sumą pagal praėjusių metų gruodžio 31 dienos duomenis;

8.18.  atlieka kitas Įstatyme nustatytas funkcijas, susijusias su Įstatymo įgyvendinimu ir Įmonės veiklos užtikrinimu.

9. Įmonė, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi šias teises:

9.1. gauti iš asmenų informaciją, susijusią Įmonės funkcijų atlikimu ir reikalingą Įmonės tikslams įgyvendinti, įstatymų nustatyta tvarka susipažinti su valstybės, tarnybos, profesinę, komercinę (gamybinę), banko ir kitą įstatymų saugomą paslaptį sudarančia informacija, taip pat informacija apie įstatymų saugomus asmens duomenis;

9.2. Įstatymo nustatyta tvarka nutraukti indėlių ar įsipareigojimų investuotojams draudimą;

9.3. gauti iš priežiūros institucijos šią informaciją:

9.3.1. apie indėlių draudimo sistemos dalyviams ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviams pritaikytas poveikio priemones;

9.3.2. apie nustatytas problemas, dėl kurių Įmonei gali tekti imtis veiksmų;

9.3.3. apie teisės priimti indėlius indėlių draudimo sistemos dalyviams atšaukimą;

9.3.4. apie indėlių draudimo sistemos dalyviams ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviams suteiktas teises;

9.4. pasitelkti savo funkcijoms atlikti specialistų ir ekspertų ar kitų kompetentingų asmenų;

9.5. sudaryti bendradarbiavimo ir keitimosi informacija sutartis su valstybių narių ir trečiųjų valstybių indėlių draudimo sistemomis, kitomis institucijomis ir įstaigomis bei sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus, kurie neprieštarauja Įstatymui, Įstatams ir Įmonės veiklos tikslams;

9.6. tvarkyti su Įstatymo įgyvendinimu susijusius asmens duomenis;

9.7. Įmonės tarybos nustatyta tvarka skolintis Įmonės ir Fondų įsipareigojimams vykdyti;

9.8. Įmonės tarybos nustatyta tvarka suteikti paskolas kitų valstybių narių indėlių draudimo sistemoms;

9.9. turėti sąskaitų Lietuvos Respublikos kredito įstaigose ar kitos valstybės narės kredito įstaigose, įskaitant valstybės narės kredito įstaigos filialus, veikiančius Lietuvos Respublikoje ir (ar) Lietuvos banke;

9.10. Įmonė gali turėti ir kitų teisių, nustatytų Įstatyme, kituose įstatymuose ir Įstatuose.

10. Įmonė savo buhalterinę apskaitą tvarko ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius sudaro vadovaudamasi buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais ir verslo apskaitos standartais.

11. Įmonė kiekvieno iš Fondų buhalterinę apskaitą tvarko atskirai ir sudaro atskirus finansinių ataskaitų rinkinius vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

12. Įmonės ir kiekvieno iš Fondų lėšas Įmonė laiko atskirose Lietuvos Respublikos kredito įstaigų ar kitos valstybės narės kredito įstaigų, įskaitant valstybės narės kredito įstaigų filialų, veikiančių Lietuvos Respublikoje, ir (ar) Lietuvos banko sąskaitose. Įmonė, atidarydama Fondų sąskaitas, kredito įstaigai nurodo, kad šiose sąskaitose laikomos tam tikro fondo lėšos ir kad į šias lėšas draudžiama nukreipti išieškojimą pagal Įmonės prievoles.

 

III SKYRIUS

ĮMONĖS VALDYMAS 

13. Įmonės organai yra Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, taryba ir vienasmenis valdymo organas – Įmonės vadovas (direktorius).

 

IV SKYRIUS

ĮMONĖS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

14. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:

14.1. tvirtina Įmonės veiklos strategiją;

14.2. tvirtina Įmonės ir Fondų metines pajamų ir išlaidų sąmatas;

14.3. nustato Įmonės struktūrą;

14.4. tvirtina Įstatus;

14.5. priima sprendimą pakeisti Įmonės buveinę;

14.6. skiria ir atšaukia Įmonės vadovą, nustato darbo sutarties su Įmonės vadovu sąlygas, Įmonės vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį su Įmonės vadovu, tvirtina Įmonės vadovo pareigybės nuostatus (aprašymą);

14.7. tvirtina ataskaitinių finansinių metų Įmonės veiklos ataskaitą;

14.8. tvirtina Įmonės ir Fondų metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir Įmonės pelno (nuostolių) paskirstymą;

14.9. gavusi Įmonės tarybos išvadą, nustato metinę periodinių (ex ante) indėlių draudimo įmokų normą ir, gavusi priežiūros institucijos išvadą, – specialiųjų (ex post) indėlių draudimo įmokų sumą;

14.10. gavusi priežiūros institucijos išvadą, nustato Pertvarkymo fondo administravimo įmokų apskaičiavimo metodiką ir tvirtina tam tikrų metų Pertvarkymo fondo administravimo įmokų dydį;

14.11. priima sprendimą dėl Įmonės skolinimosi iš kitų valstybių narių indėlių draudimo sistemų ar paskolų kitoms valstybių narių indėlių draudimo sistemoms suteikimo Įmonės tarybos nustatyta tvarka;

14.12. tvirtina Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ir Įmonės tarybos informavimo apie atstovavimo Įmonei bankrutuojančiose kredito įstaigose aprašą;

14.13. parenka auditorių ar audito įmonę Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti. Fondų finansinių ataskaitų rinkinių auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė;

14.14. priima sprendimą pertvarkyti Įmonę, išskyrus Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatytas išimtis;

14.15. priima sprendimą reorganizuoti Įmonę;

14.16. priima sprendimus likviduoti Įmonę ir atšaukti Įmonės likvidavimą;

14.17. paskiria ir atleidžia Įmonės likvidatorių;

14.18. tvirtina Įmonės metinius turto įsigijimo ir (arba) skolinimosi planus;

14.19. pritaria Įmonės nustatomiems ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodams ir normatyvams;

14.20. nustato Įmonės nuosavo kapitalo investavimo tvarką;

14.21. pateikia Įmonei raštą dėl valstybės lūkesčių;

14.22. sprendžia kitus Įstatyme, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Įmonės savininko teises ir pareigas, ir Įstatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 

V SKYRIUS

ĮMONĖS TARYBOS SUDARYMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, JOS KOMPETENCIJA

15. Įmonėje sudaroma taryba. Įmonės tarybą sudaro 5 nariai. Finansų ministras į Įmonės tarybą skiria 3 narius, Lietuvos banko valdybos pirmininkas – 2 narius. Įmonės tarybos sudėtį tvirtina finansų ministras. Įmonės tarybos sutikimu posėdžiuose patariamojo balso teise gali dalyvauti po vieną bankų, finansų maklerių įmonių, valdymo įmonių ir kredito unijų asociacijų atstovą.

16. Įmonės tarybos narių kadencija – 4 metai, kadencijų skaičius neribojamas. Įmonės tarybos narį skyrusi institucija gali jį atšaukti ir vietoj jo paskirti kitą narį. Įmonės tarybos narys gali atsistatydinti įteikęs prašymą jį skyrusiai institucijai. Sprendimas dėl Įmonės tarybos nario atsistatydinimo priimamas ir kitas atstovas į Įmonės tarybą skiriamas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo atsistatydinti įteikimo dienos.

17. Įmonės tarybos veiklai vadovauja tarybos pirmininkas, o kai jo nėra, – tarybos pirmininko pavaduotojas. Tarybos pirmininką ir tarybos pirmininko pavaduotoją Įmonės taryba renka iš savo narių. Įmonės taryba dirba pagal savo patvirtintą darbo reglamentą ir atlieka šias funkcijas:

17.1. kiekvienais metais ne vėliau kaip iki gruodžio 1 dienos pateikia Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl Įmonės veiklos strategijos, jei tokių yra;

17.2. priima sprendimus dėl indėlių ar įsipareigojimų investuotojams draudimo nutraukimo;

17.3. tvirtina pagal Įstatymą jos kompetencijai priskirtus tvirtinti teisės aktus, reglamentuojančius:

17.3.1. indėlių draudimo išmokų apskaičiavimo tvarką;

17.3.2. mokėjimo paslaugų teikėjo (teikėjų), per kurį (kuriuos) bus mokamos draudimo išmokos, atrankos tvarką;

17.3.3. priėmimo į Lietuvos Respublikos indėlių draudimo sistemą ir pasitraukimo iš jos tvarką;

17.3.4. periodinių (ex ante) ir specialiųjų (ex post) indėlių draudimo įmokų ir pirmųjų (avansinių) draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką;

17.3.5. delspinigių už laiku nesumokėtą indėlių draudimo įmoką skaičiavimo ir mokėjimo tvarką;

17.3.6. skolinimosi ir paskolų kitoms valstybių narių indėlių draudimo sistemoms suteikimo tvarką;

17.3.7. papildomo įsipareigojimų investuotojams draudimo tvarką;

17.3.8. įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokos apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarką;

17.3.9. indėlių draudimo sistemos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tvarką;

17.3.10. Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšų investavimo tvarką;

17.3.11. informacijos apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą teikimo klientų aptarnavimo padaliniuose, interneto svetainėse, sutartyse ir sąskaitų išrašuose tvarką;

17.4. tvirtina Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo administravimo sąnaudų sąmatas;

17.5. atlieka kitas Įstatyme nustatytas funkcijas.

18. Įmonės taryba, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

18.1. gauti iš Įmonės informaciją ir dokumentus, reikalingus Įmonės tarybos funkcijoms atlikti;

18.2. gauti Įmonės vadovo išvadas dėl Įmonės veiklos;

18.3. teikti pasiūlymus Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Įmonės veiklos.

 

VI SKYRIUS

ĮMONĖS VADOVO SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA

19. Įmonės vadovas – direktorius. Įmonės vadovą 5 metų kadencijai viešo konkurso būdu skiria į pareigas ir atšaukia iš jų, nustato darbo sutarties sąlygas ir Įmonės vardu sudaro ir nutraukia su juo darbo sutartį Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovas. Tas pats asmuo į direktoriaus pareigas gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Direktoriumi antrajai kadencijai tas pats asmuo gali būti skiriamas tik tuo atveju, jeigu per jo pirmosios kadencijos laikotarpį buvo pasiekti visi Įmonės veiklos strategijoje nustatyti veiklos tikslai. Direktorius atšaukiamas iš pareigų pasibaigus pirmajai kadencijai, jeigu nėra paskiriamas antrajai kadencijai, arba pasibaigus antrajai jo kadencijai. Direktorius taip pat atšaukiamas iš pareigų esant Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytiems darbo sutarties pasibaigimo pagrindams.

20. Įmonės vadovas organizuoja Įmonės veiklą ir veikia Įmonės vardu esant santykiams su kitais asmenimis.

21. Įmonės vadovas:

21.1. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;

21.2. nustato Įmonėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pritarimu;

21.3. užtikrina Įmonės darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo sistemos veikimą Įmonėje;

21.4. teikia Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai informaciją apie Įmonės veiklos prognozes ir planus, nurodydamas ateinančiais finansiniais metais reikalingų lėšų sumas, taip pat informaciją apie įvykius, turinčius esminę reikšmę Įmonės veiklai;

21.5. vienasmeniškai sudaro sandorius, išskyrus sandorius, dėl kurių būtinas išankstinis Įmonės  savininko  teises  ir  pareigas   įgyvendinančios   institucijos  pritarimas.   Didesnės   kaip 30 000 eurų vertės sandorius sudaro Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pritarimu, išskyrus:

21.5.1. Įmonės nuosavo kapitalo ir (arba) Fondų lėšų investavimą pagal patvirtintas taisykles;

21.5.2. viešojo pirkimo–pardavimo sutartis, sudaromas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka su laimėjusiu tiekėju;

21.6. atsako už Įmonės ir Fondų metinių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą tvirtinti Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;

21.7. teikia Įmonės ir Fondų ataskaitinių finansinių metų veiklos ataskaitą Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

21.8. teikia Įmonės ir Fondų rizikos vertinimo ataskaitą Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

21.9. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Fondų ir Įmonės turtu;

21.10. priima sprendimus dėl Indėlių draudimo fondo, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo ir Įmonės nuosavo kapitalo lėšų investavimo, vadovaudamasis Indėlių draudimo fondo, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo ir Įmonės nuosavo kapitalo lėšų investavimo taisyklėmis, parenka finansų tarpininkus investicijoms atlikti;

21.11. priima sprendimus dėl Pertvarkymo fondo lėšų investavimo, vadovaudamasis pertvarkymo institucijos nustatyta lėšų investavimo tvarka, parenka finansų tarpininkus investicijoms atlikti;

21.12. rengia ir teikia Įmonės tarybai medžiagą ir dokumentų, kurių reikia Įmonės tarybos funkcijoms atlikti, projektus;

21.13. teikia Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai informaciją, reikalingą jos funkcijoms atlikti;

21.14. nustato informacijos pripažinimo Įmonės paslaptimi tvarką;

21.15. tvirtina taisykles, reglamentuojančias asmens duomenų tvarkymą Įmonėje;

21.16. atsako už veiksmus, kuriuos atlikti pareigą Įmonės vadovui nustato Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, Įstatymas, kiti teisės aktai, reglamentuojantys Įmonės vadovo kompetenciją, ir Įstatai.

22. Įmonės vadovu negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Įmonės vadovas negali būti Įmonės vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu). Jeigu Įmonės buhalterinę apskaitą tvarko Įmonės apskaitos tarnyba (struktūrinis padalinys), Įmonės vadovas negali būti šios tarnybos (struktūrinio padalinio) vadovu.

23. Įmonės vadovas be Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sutikimo negali būti kito juridinio asmens darbuotoju ar valdymo organo nariu.

24. Įmonės vadovas yra atskaitingas Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

25. Įmonės vadovas, siekdamas Įmonės tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi šias teises:

25.1. kreiptis į kitas įstaigas ar organizacijas informacijos ir dokumentų, reikalingų Įmonės veiklos tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;

25.2. teikti Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai pasiūlymus dėl Įmonės veiklos;

25.3. kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės įmonės vadovo kompetenciją, jam suteiktas teises.

26. Įmonės vadovas turi šias pareigas:

26.1. užtikrinti Įmonės veiklą;

26.2. teikti Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir (arba) Įmonės tarybai jų kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti ir sprendimams priimti reikalingą informaciją apie Įmonės veiklą;

26.3. vykdyti viešųjų interesų viršenybės užtikrinimo prievoles, nustatytas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, ir užtikrinti, kad šias prievoles vykdytų Įmonės darbuotojai;

26.4. užtikrinti Įmonės valdomų asmens duomenų apsaugą.

 

VII SKYRIUS

PATIKĖJIMO TEISE ĮMONEI PERDUOTO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO, DISPONAVIMO JUO TVARKA IR SĄLYGOS

27. Įmonei jos savininko patikėjimo teise perduotas ir Įmonės įgytas turtas nuosavybės teise priklauso Įmonės savininkui.

28. Patikėjimo teisė į perduodamą Įmonės savininko turtą Įmonei atsiranda nuo turto perdavimo Įmonei ir turto perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

29. Įmonei gali būti perduodamas bet koks Įmonės savininko turtas, kurį pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą galima perduoti Įmonei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti. Turtas perduodamas teisės aktų, reglamentuojančių turto perdavimą valstybės įmonėms, nustatyta tvarka. Turto perdavimo– priėmimo akte nurodoma turto balansinė vertė.

30. Įmonė turi teisę priimti sprendimus, susijusius su jai perduoto turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, išskyrus sprendimus, susijusius su turto perleidimu kitų asmenų nuosavybėn ar daiktinių teisių suvaržymu, jei įstatymai nenustato ko kita.

 

VIII SKYRIUS

ĮMONĖS NUOSAVAS KAPITALAS 

31. Įmonės nuosavą kapitalą sudaro:

31.1. Įmonės savininko kapitalas;

31.2. privalomasis rezervas;

31.3. perkainojimo rezervas (rezultatai);

31.4. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

32. Įmonės nuosavo kapitalo lėšos investuojamos Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka.

33. Visas Įmonės pelnas skiriamas į privalomąjį rezervą.

34. Įmonės privalomasis rezervas gali būti naudojamas:

34.1. indėlių draudimo išmokoms ir įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokoms mokėti, kai fonde, iš kurio mokamos draudimo išmokos, trūksta pinigų;

34.2. Įmonės ūkinės veiklos nuostoliams dengti.

35. Įmonės privalomojo rezervo sudarymui, dydžiui ir naudojimui netaikomos Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nuostatos.

36. Įmonės nepaskirstytieji nuostoliai perkeliami į kitus finansinius metus.

 

IX SKYRIUS

ĮMONĖS PASLAPČIŲ IR ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

  1. Informacija, laikoma Įmonės paslaptimi, gali būti teikiama tik įstatymų nustatytiems subjektams įstatymų, reglamentuojančių konfidencialios informacijos, įskaitant komercinę paslaptį, teikimo sąlygas, nustatyta tvarka.
  2. Už informacijos, laikomos Įmonės paslaptimi, atskleidimą Įmonės tarybos nariai ir darbuotojai atsako įstatymų, reglamentuojančių konfidencialios informacijos, įskaitant komercinę paslaptį, teisinę apsaugą, nustatyta tvarka.
  3. Įmonė indėlininkų ir investuotojų asmens duomenis tvarko indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo, Fondų administravimo tikslais, vadovaudamasi Įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

X SKYRIUS

SKELBIMŲ IR PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

40. Įmonės pranešimai, kurių privalomą skelbimą nustato Civilinis kodeksas ir Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje kaip vieši pranešimai.

41. Įmonės taryba savo nutarimus skelbia Įstatyme nustatyta tvarka.

42. Įmonė savo interneto svetainėje www.iidraudimas.lt skelbia:

42.1. Lietuvos Respublikos indėlių draudimo sistemos dalyvių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvių sąrašą;

42.2. viešai skelbtinus norminius teisės aktus, reglamentuojančius indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemų veiklą;

42.3. kitą Įstatyme ar kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės įmonių informacijos viešinimą, nustatytą viešai skelbtiną Įmonės informaciją.

 

XI SKYRIUS

ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

43. Įstatų pakeitimo ir papildymo iniciatyvos teisę turi Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, Įmonės taryba ir Įmonės vadovas. Pakeistus ar papildytus Įstatus tvirtina Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovas. Pakeisti ar  papildyti Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.