PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2023 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1K-320

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „INDĖLIŲ IR INVESTICIJŲ DRAUDIMAS“ ĮSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1.  Viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo veiklą reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu (toliau – Įstatymas) ir kitais su šia veikla susijusiais teisės aktais, Įstaigos įstatais (toliau – Įstatai).
 2. Įstaigos steigėja ir savininkė yra valstybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija, juridinio asmens kodas 288601650.
 3. Įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“, atitikmuo anglų kalba – public institution „Deposit and investment insurance“.
 4. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.
 5. Įstaigos buveinės adresas – Vilnius, Algirdo g. 31.
 6. Įstaigos veiklos laikotarpis – neribotas.
 7. Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.
 8. Įstaiga veikia finansų ministrui pavestoje finansų rinkų ir finansinių paslaugų srityje.

 

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 1. Įstaigos veiklos tikslas – įgyvendinti valstybės politiką indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo srityje, siekiant indėlininkų ir investuotojų apsaugos, finansų sistemos stabilumo ir saugumo stiprinimo, draudžiant indėlininkų indėlius, įsipareigojimus investuotojams ir administruojant Indėlių draudimo, Įsipareigojimų investuotojams draudimo, Pertvarkymo fondus (toliau kartu – Fondai).
 2. Įstaigos funkcijos:

10.1. atlieka Įstatyme nustatytas Įstaigos funkcijas;

10.2. Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme nustatytu atveju dalyvauja finansuojant banko ar centrinės kredito unijos pertvarkymą, iš Indėlių draudimo fondo pervesdama lėšų pertvarkymo institucijos nurodytam subjektui;

10.3. dalyvauja finansuojant banko ar centrinės kredito unijos turto, teisių ir įsipareigojimų perleidimą pagal Finansinio tvarumo įstatymą, kai Įstaiga perveda lėšas iš Indėlių draudimo fondo pertvarkymo institucijos nurodytai turtą, teises ir įsipareigojimus įgyjančiai kredito įstaigai;

10.4. dalyvauja finansuojant kredito unijos turto, teisių ir įsipareigojimų perleidimą pagal Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymą, kai Įstaiga perveda lėšas iš Indėlių draudimo fondo priežiūros institucijos nurodytai turtą, teises ir įsipareigojimus įgyjančiai kredito įstaigai;

10.5. tvarko ir savo interneto svetainėje skelbia Lietuvos Respublikos indėlių draudimo sistemos dalyvių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvių sąrašą;

10.6. parengia ir kiekvienais metais ne vėliau kaip iki spalio 31 dienos pateikia įvertinti Įstaigos tarybai (toliau – taryba) Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo ateinančių kalendorinių metų administravimo pajamų ir sąnaudų sąmatą;

10.7. parengia ir kiekvienais metais ne vėliau kaip iki gruodžio 1 dienos pateikia tvirtinti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai Įstaigos veiklos strategiją, apimančią Įstaigos ir Fondų ateinančių kalendorinių metų pajamų ir sąnaudų sąmatas;

10.8. kiekvienais metais iki kovo 31 dienos informuoja Europos bankininkystės instituciją apie indėlių draudimo sistemos dalyvių laikomų pagrindinių apdraustųjų indėlių sumą ir Indėlių draudimo fondo finansinių išteklių sumą pagal praėjusių metų gruodžio 31 dienos duomenis;

10.9. rengia ir įgyvendina neformaliojo švietimo, kompetencijų ugdymo ir kitus edukacijos projektus indėlininkų ir investuotojų apsaugos, finansų sistemos stabilumo ir saugumo stiprinimo srityje;

10.10. nagrinėja prašymus ir skundus, susijusius su Įstaigos veikla.

 

III SKYRIUS

ASMENS TAPIMO NAUJU DALININKU TVARKA

11. Asmuo gali tapti nauju dalininku, būti priimtas dalininku arba įgyti dalininko teises.

12. Asmuo priimamas dalininku tokia tvarka:

12.1. Pageidaujantis tapti dalininku asmuo pateikia Įstaigos vadovui prašymą juo tapti. Asmens prašyme turi būti nurodyti jo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, atstovo vardas, pavardė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data)), išreikštas pritarimas Įstaigos veiklos tikslams ir nurodytas asmens numatomas įnašas į dalininkų kapitalą, šio įnašo dydis (kai numatomas įnašas – pinigai) ar vertė (kai numatomas įnašas – materialusis ar nematerialusis turtas) (eurais) ir įnašo perdavimo Įstaigai terminas.

12.2. Asmuo dalininku priimamas visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

12.3. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą priimti dalininką, pageidavęs dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavęs Įstaigai savo prašyme nurodytą įnašą.

13. Dalininko teises įgijęs asmuo dalininku tampa tokia tvarka:

13.1. Dalininko teises įgijęs asmuo apie tai, kad įgijo dalininko teises, raštu praneša Įstaigos vadovui ir kartu pateikia jam dalininko teisių įgijimą liudijantį dokumentą ar jo išrašą. Jeigu pateikiamas dokumento išrašas, jame turi būti nurodytos dalininko teisių įgijimo sandorio šalys, sandorio objektas, sandorio data, taip pat dalininko teises perleidusio dalininko įnašų į dalininkų kapitalą vertė, jeigu ji nurodyta dalininko teisių įgijimą patvirtinančiame dokumente. Pranešime turi būti nurodytas dalininko teises perleidęs dalininkas (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data); juridinio asmens pavadinimas), dalininko teises įgijęs asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, atstovo vardas ir pavardė); dalininko teisių įgijimo data.

13.2. Dalininko teises įgijusio asmens įnašo į dalininkų kapitalą vertė atitinka dalininko teises perleidusio dalininko turėtų įnašų vertę.

14. Pageidavusiam tapti dalininku asmeniui atlikus Įstatų 12.3 papunktyje nurodytus veiksmus ar dalininko teises įgijusiam asmeniui atlikus Įstatų 13.1 papunktyje nurodytus veiksmus, Įstaigos vadovas per 2 darbo dienas įrašo naują dalininką ir jo įnašo vertę į Įstaigos dokumentus, atsižvelgdamas atitinkamai į Įstatų 12.3 papunkčio nuostatas ar Įstatų 13.1 papunktyje nurodytuose dokumentuose nurodytą dalininko teisių įgijimo datą ir Įstatų 13.2 papunkčio nuostatas.

15. Atlikus Įstatų 14 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.

IV SKYRIUS

DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA 

16. Valstybei nuosavybės teise priklausančios Įstaigos dalininko teisės gali būti parduodamos kitiems asmenims viešo aukciono būdu, jeigu Įstaiga atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatytas sąlygas. Sprendimą dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių Įstaigos dalininko teisių pardavimo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio 11 dalyje nustatyta tvarka.

17. Esant daugiau nei vienam dalininkui, apie ketinimą parduoti dalininko teises, išskyrus valstybei nuosavybės teise priklausančias dalininko teises, dalininkas turi raštu pranešti Įstaigos vadovui (kartu nurodyti dalininko teisių pardavimo kainą).

18. Įstaigos vadovas per 5 dienas nuo dalininko pranešimo gavimo dienos apie tai šių Įstatų  26 punkte nurodytu būdu informuoja kitus Įstaigos dalininkus (kartu nurodo dalininką, kuris parduoda dalininko teises, ir dalininko teisių pardavimo kainą) ir šių Įstatų nustatyta tvarka šaukia visuotinį dalininkų susirinkimą sprendimui dėl Įstaigos dalininko, kuris pirktų parduodamas dalininko teises, priimti.

19. Visuotiniame dalininkų susirinkime paaiškėjus, kad už nustatytą kainą dalininko teisių neperka nė vienas Įstaigos dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti dalininkas gali jas parduoti kitam asmeniui.

20. Jeigu Įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, dalininko teisės parduodamos šio dalininko pasirinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, neatliekant šių Įstatų 17–19 punktuose nurodytų veiksmų.

V SKYRIUS

DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO ĮSTAIGAI TVAKRA

21. Dalininkų įnašai Įstaigai perduodami tokia tvarka:

21.1. Pinigai įnešami į Įstaigos sąskaitą.

21.2. Materialusis ir nematerialusis turtas Įstaigai perduodamas surašius turto perdavimo aktą. Aktą pasirašo turtą perduodantis asmuo (steigėjas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis asmuo) ir Įstaigos vadovas. Kartu su perduodamu turtu Įstaigai pateikiama ir šio turto vertinimo ataskaita, kuri turi būti sudaryta ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki turto perdavimo Įstaigai dienos. Turto vertinimas atliekamas perduodamo turto savininko lėšomis.

VI SKYRIUS

Įstaigos organai

 

 1. Įstaigos organai yra šie:

22.1. visuotinis dalininkų susirinkimas;

22.2. taryba – kolegialus patariamasis organas;

22.3. Įstaigos vadovas (direktorius) – vienasmenis valdymo organas.

 

VII SKYRIUS

ĮSTAIGOS VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS

 

 1. Įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas:

23.1. keičia Įstatus;

23.2. tvirtina Įstaigos veiklos strategiją;

23.3. tvirtina ataskaitinių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą;

23.4. tvirtina Įstaigos ir Fondų metines pajamų ir sąnaudų sąmatas;

23.5. tvirtina Įstaigos ir Fondų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, priima sprendimą dėl Įstaigos rezervų iš perviršio (pelno) sudarymo, keitimo, naudojimo ir panaikinimo;

23.6. tvirtina Įstaigos metinius turto įsigijimo ir (arba) skolinimosi planus;

23.7. priima sprendimą dėl Įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;

23.8. pritaria Įstaigos nustatomiems ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodams ir normatyvams;

23.9. nustato Įstaigos nuosavo kapitalo investavimo tvarką;

23.10. priima sprendimą pakeisti Įstaigos buveinę;

23.11. skiria ir atšaukia Įstaigos vadovą, nustato darbo sutarties su Įstaigos vadovu sąlygas, Įstaigos vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį su Įstaigos vadovu, tvirtina Įstaigos vadovo pareigybės aprašymą;

23.12. nustato Įstaigos vadovo veiklos užduotis ir vertina jų vykdymą;

23.13. nustato Įstaigos vadovo darbo apmokėjimo tvarką ir pagal ją nustato Įstaigos vadovo mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžius bei kitas su darbo apmokėjimu susijusias išmokas;

23.14. priima sprendimus dėl Įstaigos vadovo skatinimo;

23.15. tvirtina Įstaigos valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą (bendrą pareigybių skaičių pagal pareigybes);

23.16. tvirtina konkurso Įstaigos vadovo pareigoms užimti nuostatus;

23.17. tvirtina pareigų, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašą ir kvalifikacinius reikalavimus;

23.18. nustato priėmimo į pareigas, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, organizavimo tvarką;

23.19. tvirtina Įstaigos vadovo siuntimo į tarnybines komandiruotes derinimo tvarką;

23.20. renka ir atšaukia tarybos narius;

23.21. tvirtina Įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo ir tarybos informavimo apie atstovavimą Įstaigai bankrutuojančiose kredito įstaigose tvarką;

23.22. nustato Įstaigos vidaus kontrolės tvarką;

23.23. priima sprendimą dėl Įstaigos veiklos audito, Įstaigos ir Fondų metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito, išrenka auditorių ar audito įmonę (Įstaigos ir Fondų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas atliekamas kiekvienais metais);

23.24. priima sprendimą dėl Įstaigos tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve, taip pat priima sprendimą dėl Įstaigos filialo (atstovybės) įsteigimo;

23.25. priima sprendimą pertvarkyti Įstaigą;

23.26. priima sprendimą reorganizuoti Įstaigą ir tvirtina reorganizavimo sąlygas;

23.27. priima sprendimus likviduoti Įstaigą ir atšaukia Įstaigos likvidavimą;

23.28. paskiria ir atleidžia Įstaigos likvidatorių, kai Viešųjų įstaigų įstatyme nustatytais atvejais sprendimą likviduoti Įstaigą priima visuotinis dalininkių susirinkimas;

23.29. nustato visuomenei teikiamą informaciją apie Įstaigos veiklą;

23.30. sprendžia kitus teisės aktuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

 1. Visuotinis dalininkų susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Kiekvienais metais per 4 mėnesius nuo Įstaigos finansinių metų pabaigos turi įvykti eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos vadovas eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui privalo pateikti Įstaigos ir Fondų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą.
 2. Visuotinio dalininkų susirinkimo iniciatyvos teisę turi dalininkai, taryba arba Įstaigos vadovas. Dalininkas arba taryba, norintys inicijuoti visuotinį dalininkų susirinkimą, pateikia Įstaigos vadovui prašymą sušaukti visuotinį dalininkų susirinkimą.
 3. Apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą Įstaigos vadovas ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam dalininkui, išsiųsdamas registruotą laišką, įteikdamas pranešimą pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. Įstaigos vadovas sušaukia visuotinį dalininkų susirinkimą ir parengia jo darbotvarkę. Jei susirinkimas šaukiamas dalininkų ar tarybos iniciatyva, gavęs dalininko ar tarybos prašymą sušaukti susirinkimą, Įstaigos vadovas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų kiekvienam dalininkui praneša susirinkimo datą, laiką ir vietą, atsiunčia darbotvarkę.
 4. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant Įstatų 26 punkte nurodyto termino, jei su tuo raštu popieriuje arba elektroninėmis priemonėmis sutinka visi dalininkai.
 5. Visuotiniame dalininkų susirinkime kiekvienas dalininkas turi vieną balsą, jeigu dalininkų įnašų dydžiai lygūs. Jei dalininkų įnašų dydžiai skirtingi, tai mažiausios vertės dalininko įnašas suteikia dalininkui vieną balsą, o kitų dalininkų balsai apskaičiuojami jų įnašo vertę dalijant iš mažiausios vertės dalininko įnašo ir apvalinant iki sveikojo skaičiaus vadovaujantis tokia tvarka: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens pridedamas 1, o jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs.
 6. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta visų dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma, išskyrus Įstatų 23.25–23.27 papunkčiuose nurodytus sprendimus, kurie priimami esant ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų.
 7. Jeigu Įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, jo sprendimai raštu prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams ir protokolas nerašomas.

 

VIII SKYRIUS

TARYBA

 

 1. Taryba yra kolegialus Įstaigos patariamasis organas, kurio narius renka visuotinis dalininkų susirinkimas. Tarybą sudaro 5 nariai. Finansų ministras į tarybą siūlo 3 narius, Lietuvos banko valdybos pirmininkas – 2 narius. Tarybos sutikimu posėdžiuose patariamojo balso teise gali dalyvauti po vieną bankų, finansų maklerių įmonių, valdymo įmonių ir kredito unijų asociacijų atstovą.
 2. Tarybos nario kadencija – 4 metai, kadencijų skaičius neribojamas. Tarybos nario kadencijos terminas skaičiuojamas nuo jo patvirtinimo dienos. Tarybos narius nesibaigus kadencijai gali atšaukti visuotinis dalininkų susirinkimas, gavęs tarybos narį delegavusios institucijos prašymą vietoj jo deleguoti kitą narį. Sprendimas dėl tarybos nario atsistatydinimo priimamas ir kitas atstovas į tarybą deleguojamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo atsistatydinti įteikimo dienos.
 3. Tarybos veiklai vadovauja tarybos pirmininkas, o kai jo nėra, – tarybos pirmininko pavaduotojas. Tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją taryba renka iš savo narių.
 4. 34. Tarybos veikla organizuojama pagal jos patvirtintą darbo reglamentą.
 5. Taryba teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui išvadas, rekomendacijas ir pasiūlymus dėl:

35.1. Įstaigos veiklos strategijos, metinės veiklos ataskaitos, Įstaigos ir Fondų pajamų ir sąnaudų sąmatų, taip pat veiksmų, reikalingų Įstaigos tikslams pasiekti ir veiklos efektyvumui didinti;

35.2. metinių turto įsigijimo ir (arba) skolinimosi planų, Įstaigos skolinimosi iš kitų valstybių narių indėlių draudimo sistemų ar paskolų kitoms valstybių narių indėlių draudimo sistemoms suteikimo;

35.3. Įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo nustatymo;

35.4. savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos rengiamų norminių teisės aktų projektų tvirtinimo;

35.5. metinės periodinės (ex ante) indėlių draudimo įmokų normos nustatymo;

35.6. sprendimo dalyvauti finansuojant banko, centrinės kredito unijos ar kredito unijos turto ir teisių perleidimą priėmimo;

35.8. visuotinio dalininkų susirinkimo nustatytos visuomenei teikiamos informacijos apie Įstaigos veiklą.

 1. Taryba, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

36.1. gauti iš Įstaigos informaciją ir dokumentus, reikalingus tarybos funkcijoms atlikti;

36.2. gauti Įstaigos vadovo išvadas dėl Įstaigos veiklos;

36.3. teikti pasiūlymus dėl Įstaigos veiklos visuotiniam dalininkų susirinkimui.

 

IX SKYRIUS

ĮSTAIGOS VADOVAS

 

 1. Įstaigos vadovas priimamas viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. Pasibaigus kadencijai, Įstaigos vadovas visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu gali būti skiriamas kitai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar vadovo ankstesnės kadencijos laikotarpiu Įstaiga pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Įstaigos pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama visuotinio dalininkų susirinkimo nustatyta tvarka likus 3 mėnesiams iki vadovo kadencijos pabaigos. Visuotinis dalininkų susirinkimas, priėmęs sprendimą neskirti to paties asmens vadovu kitai kadencijai, likus 3 mėnesiams iki vadovo einamosios kadencijos pabaigos organizuoja viešą konkursą Įstaigos vadovo pareigoms eiti.
 2. Įstaigos vadovu negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Įstaigos vadovu negali būti Įstaigos finansinę apskaitą tvarkantis asmuo. Jeigu Įstaigos finansinę apskaitą tvarko Įstaigos apskaitos tarnyba (struktūrinis padalinys), Įstaigos vadovu negali būti šios tarnybos (struktūrinio padalinio) vadovas.
 3. Įstaigos vadovas be visuotinio dalininku susirinkimo sutikimo negali būti kito juridinio asmens darbuotoju ar valdymo organo nariu.
 4. Įstaigos vadovas, be Viešųjų įstaigų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų:

40.1. organizuoja Įstaigos veiklą, siekdamas Įstatuose Įstaigai nustatytų veiklos tikslų, Įstaigos vardu atidaro ir uždaro Įstaigos sąskaitas;

40.2. atstovauja Įstaigai teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, veikia Įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis, taip pat atstovauja Įstaigai užsienyje ir tarptautinėse organizacijose;

40.3. įgalioja kitą Įstaigos darbuotoją atlikti Įstaigos vadovo funkcijas jo atostogų ar tarnybinių komandiruočių metu, taip pat kitais nenumatytais atvejais, kada Įstaigos vadovas dėl objektyvių priežasčių negali atlikti jam pavestų funkcijų. Jeigu Įstaigos vadovas dėl objektyvių priežasčių negali iš anksto suderinti su visuotiniu dalininkų susirinkimu pavaduojančio jį asmens, jo funkcijas laikinai atlieka visuotinio dalininkų susirinkimo paskirtas asmuo;

40.4. Įstaigos vardu pagal Įstatuose nustatytą kompetenciją sudaro sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis, išskyrus sandorius, dėl kurių būtinas išankstinis visuotinio dalininkų susirinkimo pritarimas. Didesnės kaip 30 000 eurų vertės sandorius sudaro visuotinio dalininkų susirinkimo pritarimu, išskyrus:

40.4.1. Įstaigos nuosavo kapitalo ir (arba) Fondų lėšų investavimo pagal patvirtintas taisykles sandorius;

40.4.2. viešojo pirkimo–pardavimo sutartis, sudaromas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka su laimėjusiu tiekėju;

40.5. sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Įstaigos darbuotojais, filialų (atstovybių) vadovais, nustato jų darbo sutarties sąlygas, skatina juos, numato atsakomybę už pažeidimus, tvirtina pareigybių aprašymus;

40.6. tvirtina Įstaigos vidaus organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus ir procedūrų aprašymus;

40.7. teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui ir tarybai informaciją apie Įstaigos veiklą, reikalingą jų funkcijoms atlikti;

40.8. teikia Įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui ir tarybai informaciją apie Įstaigos veiklos prognozes ir planus, nurodydamas ateinančiais finansiniais metais reikalingų lėšų sumas, taip pat informaciją apie įvykius, turinčius esminę reikšmę Įstaigos veiklai;

40.9. organizuoja Įstaigos veiklos strategijos rengimą ir, suderinęs su taryba, ją teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui;

40.10. organizuoja Įstaigos ir jos Fondų pajamų ir sąnaudų sąmatų rengimą ir, suderinęs su taryba, ją teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui tvirtinti;

40.11. nustato Įstaigoje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus visuotinio dalininkų susirinkimo pritarimu;

40.12. teikia Įstaigos ir Fondų ataskaitinių finansinių metų veiklos ir rizikos vertinimo ataskaitas visuotiniam dalininkų susirinkimui;

40.13. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Fondų ir Įstaigos turtu;

40.14. priima sprendimus dėl Indėlių draudimo fondo, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo ir Įstaigos nuosavo kapitalo lėšų investavimo, parenka finansų tarpininkus investicijoms atlikti;

40.15. priima sprendimus dėl Pertvarkymo fondo lėšų investavimo, parenka finansų tarpininkus investicijoms atlikti;

40.16. nustato informacijos pripažinimo Įstaigoje paslaptimi tvarką;

40.17. tvirtina taisykles, reglamentuojančias asmens duomenų tvarkymą Įstaigoje;

40.18. rengia ir teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui ir tarybai tvirtinti sprendimų ir teisės aktų pagal jų kompetenciją projektus;

40.19. sprendžia kitus su Įstaigos veikla susijusius visuotinio dalininkų susirinkimo ir tarybos kompetencijai nepriskirtus klausimus;

40.20. atlieka kitas teisės aktuose ir Įstatuose vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas.

 1. Įstaigos vadovas atsako už:

41.1. finansinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą, Įstaigos ir Fondų metinių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą tvirtinti visuotiniam dalininkų susirinkimui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;

41.2. Įstaigos ir Fondų finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir pateikimą į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);

41.3. visuotinio dalininkų susirinkimo ir tarybos sušaukimą;

41.4. duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

41.5. dalininkų registravimą, jei Įstaigoje yra daugiau nei vienas dalininkas;

41.6. viešųjų interesų viršenybės užtikrinimo prievolių vykdymą, numatytą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme;

41.7. Įstaigos valdomų asmens duomenų apsaugos užtikrinimą;

41.8. pranešimą apie įvykius, turinčius esminę reikšmę Įstaigos veiklai, visuotiniam dalininkų susirinkimui ir tarybai;

41.9. informacijos apie Įstaigos veiklą pateikimą visuomenei;

41.10. Įstaigos veiklos ataskaitos parengimą;

41.11. Įstaigos viešų pranešimų paskelbimą.

 1. Įstaigos vadovas priima sprendimus, kurie įforminami įsakymais.
 2. Atšaukus Įstaigos vadovą iš pareigų, iki naujo Įstaigos vadovo paskyrimo dienos jo funkcijas laikinai, ne ilgiau kaip vienus metus, atlieka visuotinio dalininkų susirinkimo paskirtas Įstaigos darbuotojas arba kitas asmuo, su kuriuo jo paskyrimo atlikti Įstaigos vadovo funkcijas laikotarpiui atitinkamai pakeičiama arba sudaroma darbo sutartis. Šiame punkte nurodytą darbo sutartį arba sutarties pakeitimą pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

 

X SKYRIUS

FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

 1. Įstaigos filialas (atstovybė) steigiamas (-a), Įstaigos filialo (atstovybės) veikla nutraukiama visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.
 2. Įstaigos filialas (atstovybė) veikia pagal Įstaigos vadovo patvirtintus nuostatus.
 3. Darbo sutartį su Įstaigos filialo (atstovybės) vadovu Įstaigos vardu sudaro ir nutraukia Įstaigos vadovas.
 4. Įstaigos filialui (atstovybei) leidžiama turėti atsiskaitomąsias ir kitokias sąskaitas. Įstaigos filialo (atstovybės) turtas traukiamas į Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinio dokumentų, taip pat atskirų Įstaigos filialo (atstovybės) finansinių ataskaitų rinkinio dokumentų apskaitą.

 

XI SKYRIUS

DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

 

 1. Dalininko rašytiniu reikalavimu per jo nurodytą terminą (jei terminas nenurodomas – ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos) Įstaigos dokumentai jam pateikiami susipažinti Įstaigos darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Įstaigos vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai saugomi. Šių dokumentų kopijos dalininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis.
 2. Įstaigos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.

 

XII SKYRIUS

VIEŠŲ PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 

 1. Kai Įstaigos pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami valstybės įmonės Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Šią informaciją Įstaiga turi teisę papildomai skelbti ir kitame leidinyje.
 2. Kiti Įstaigos pranešimai dalininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kai pranešimai dalininkui siunčiami registruotu laišku, jie siunčiami adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai tą pačią dieną išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
 3. Už pranešimų išsiuntimą laiku ar jų įteikimą pasirašytinai atsakingas Įstaigos vadovas.

 

XIII SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

 

 1. Įstaigos veiklos ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo dienos turi būti pateikta Juridinių asmenų registrui ir paskelbta Įstaigos interneto svetainėje.
 2. Kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kurią nustato visuotinis dalininkų susirinkimas, skelbiama Įstaigos interneto svetainėje.
 3. Tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su Įstaigos veiklos ataskaita ir kita visuomenei pateikiama informacija susipažinti Įstaigos buveinėje Įstaigos darbo valandomis arba komunikacinėmis ir kitomis techninėmis priemonėmis.

XIV SKYRIUS

ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

 1. Įstatai keičiami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. Įstatų keitimo iniciatyvos teisę turi visuotinis dalininkų susirinkimas ir Įstaigos vadovas.
 2. Kai Įstatai keičiami Įstaigos vadovo iniciatyva, Įstaigos vadovas kreipiasi į visuotinį dalininkų susirinkimą, kuriam raštu išdėsto Įstatų keitimo esmę ir motyvus.

58. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

__________