Viešosios įstaigos „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – įmonė) misija:

Užtikrinti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams apsaugą finansų įstaigų nemokumo atveju ir taip prisidėti prie finansų rinkos stabilumo palaikymo ir visuomenės pasitikėjimo finansų įmonėmis didinimo.

Įmonės vizija:

Būti įmone, kuri užtikrina patrauklų indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą finansų įstaigoms Baltijos jūros regionui priklausančiose ES valstybėse narėse

Įmonės vertybės:

Atvirumas – kuriama patraukli, moderni ir inovatyvi mikroaplinka; palaikomas sklandus ir glaudus bendradarbiavimas indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemų makroaplinkoje.

Rezultatyvumas siekiame geresnių, nei nustatyti, rezultatų per trumpesnius, nei numatyta, terminus.

Veiksmingumas – mūsų skaidri ir socialiai atsakinga veikla daro teigiamą poveikį finansų sektoriaus stabilumui ir patikimumui.

Įmonės strateginiai tikslai:

  1. Palaikyti indėlių draudimo sistemos stabilumą;
  2. Užtikrinti administruojamų fondų veiklos efektyvumą;
  3. Užtikrinti Įmonės veiklos tvarumą.

Daugiau apie įmonę:

Įmonė įsteigta 1996 m., yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

Šiuo metu Lietuvos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistema yra suderinta su ES teise ir atitinka pagrindinius ES šalių indėlių draudimo sistemos principus.

Draudimo įmonės organai:

Draudimo įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Finansų ministerija,

Draudimo įmonės taryba:

  1. Pirmininkė Vilma Mačerauskienė, Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento direktorė;
  2. Pirmininko pavaduotoja Lina Frejutė, Finansų ministerijos Apskaitos informacinių sistemų strategijos valdymo grupės vadovė;
  3. Kiti nariai: Vilija Petronienė, Lietuvos  Respublikos  finansų  ministerijos  Finansų  rinkų  politikos departamento vyresnioji patarėja; Renata Bagdonienė, Lietuvos banko Bankų ir draudimo priežiūros departamento direktorė; Jokūbas Markevičius, Lietuvos banko Finansinio stabilumo departamento direktorius.

Vienasmenis valdymo organas – draudimo įmonės direktorė Aurelija Mažintienė.

Įmonė draudžia:

Įmonė, įgyvendindama Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas, draudžia bankų bei kredito unijų (toliau – kredito įstaigos) indėlininkų indėlius ir bankų, finansų maklerio įmonių (toliau – FMĮ) bei valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas, įsipareigojimus investuotojams. Įsipareigojimus investuotojams įmonė pradėjo drausti nuo 2002 metų vidurio.

Įmonė draudžia indėlius visomis valiutoms, taip pat įsipareigojimus grąžinti investuotojams finansines priemones ir (arba) pinigus visomis valiutomis. Draudimo objektai ir draudimo apsaugos išimtys numatytos Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme.

Administruojami fondai:

Įmonė administruoja tris fondus: Indėlių draudimo fondą, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą ir Pertvarkymo fondą.

Draudimo įmokos:

Indėlių draudimo fondo dalyvių metinės įmokų sumos, vadovaujantis Įstatymu, yra nustatomos kartą per metus, finanso ministro nustatytoma bendra metinių įmokų suma, indėlių dydžius laikomus pas Indėlių draudimo fondo dalyvius ir jų rizikos koeficientus. Indėlių draudimo fondo dalyvių įmokos yra paskirstomos tolygiai ir mokamos kartą per mėnesį. Įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokas kredito įstaigos, teikiančios investicines paslaugas, finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės draudimo įmokas moka vieną kartą per metus. Įmokos dydis priklauso nuo įsipareigojimų investuotojams sistemos dalyvio teikiamų paslaugų pobūdžio, mokama fiksuota metinė įmoka nuo 868 eurų iki 2 896 eurų, taip pat tam tikrais atvejais mokamos papildomos įmokos,  kurios apskaičiuojamos nuo  klientų sąskaita įvykdytų per praėjusius kalendorinius metus pavedimų bendros vertės. Pertvarkymo fondo dalyviai įmokas, kurias nustato Bendra pertvarkymo valdyba, kartą per metus.

Investavimo politika: 

Įmonės nuosavas kapitalas investuojamas vadovaujantis Įmonės nuosavo kapitalo lėšų investavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-06-23 įsakymu Nr. 1K-257 (su vėlesniais pakeitimais), reikalavaimais. Indėlių draudimo fondo ir įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšos investuojamos vadovaujantis Indėlių draudimo fondo ir įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšų investavimo taisyklėmis, patvirtintomis Įmonės tarybos 2016-04-04 nutarimu Nr. 02-5-2.1 (su vėlesniais pakeitimais). Pertvarkymo fondo lėšos investuojamos, vadovaujantis Pertvarkymo fondo lėšų investavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 03-217 (su vėlesniais pakeitimais).

Vadovaujantis konservatyvias investavimo principais, įmonės investicijų portfelis koncentruojamas į centrinių vyriausybių skolos vertybinius popierius (toliau – VP).

Draudimo išmokos:

Įvykus indėlių draudžiamajam įvykiui ar įsipareigojimų investuotojams draudžiamajam įvykiui, įmonė išmoka draudimo išmokas indėlininkams ar investuotojams, vadovaudamasi Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu. Draudimo įmonė už išmokėtų draudimo išmokų sumą įgyja kreditorinį reikalavimą į bankrutavusią kredito įstaigą, finansų maklerio įmonę ar valdymo įmonę.