Pertvarkymo fondas finansuojamas Finasinio tvarumo įstatymo (toliau – FTĮ) 1 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytų subjektų, kurie nepatenka į Reglamento (ES) Nr. 806/2014 2 straipsnyje nurodytą to reglamento taikymo apimtį, ir trečiosiose valstybėse licencijuotų įstaigų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, lėšomis, vadovaujantis Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo ir ES teisės aktų nustatyta tvarka. Kiti FTĮ 1 straipsnio 2 dalyje išvardyti subjektai moka įmokas į Bendrą pertvarkymo fondą Reglamento (ES) Nr. 806/2014 ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

Pertvarkymo fondas gali būti naudojamas, kai taikant pertvarkymo priemones būtina imtis šių veiksmų:

  1. Garantuoti pertvarkomo subjekto, jo patronuojamųjų įmonių, laikinosios įstaigos, turto valdymo įmonės arba, taikant verslo perleidimo priemonę, įsigyjančiojo asmens turtą arba įsipareigojimus;
  2. Suteikti paskolą pertvarkomam subjektui, jo patronuojamosioms įmonėms, laikinajai įstaigai, turto valdymo įmonei arba, taikant verslo perleidimo priemonę, įsigyjančiajam asmeniui;
  3. Pirkti pertvarkomo subjekto turtą;
  4. Laikantis FTĮ 78 straipsnyje nustatytų reikalavimų, finansuoti laikinąją įstaigą, turto valdymo įmonę arba, taikant verslo perleidimo priemonę, įsigyjantįjį asmenį;
  5. Mokėti kompensacijas akcininkams arba kreditoriams, kaip nurodyta FTĮ 90 straipsnio 4 dalyje;
  6. Finansuoti pertvarkomą subjektą ta apimtimi, kiek, vadovaujantis pagal FTĮ 77 straipsnio 5 dalį ir 78 straipsnį priimtu pertvarkymo institucijos sprendimu, nebuvo nurašyti ar konvertuoti įsipareigojimai taikant gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę.

Dėl Pertvarkymo fondo lėšų panaudojimo sprendžia pertvarkymo institucija.