Bus išmokėtos draudimo išmokos už apdraustus indėlius „Vilniaus taupomosios kasos“ indėlininkams

Sausio 17 d. kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ įvyko draudžiamasis įvykis. Nuo šios dienos šios kredito unijos indėlininkai, kurių indėliai yra apdrausti pagal Lietuvoje veikiančią indėlių draudimo sistemą, įgyja teisę į draudimo išmokas.
Visiems šios kredito unijos indėlininkams, kuriems priklauso draudimo išmokos, bus išmokėtos per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos – iki vasario 14  d. Šis terminas prireikus gali būti pratęstas papildomai ne daugiau kaip 10 darbo dienų, tačiau ne ilgiau kaip iki vasario 28 d., kaip tai numato Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas.
„Draudimo įmonė imsis visų priemonių, kad indėlininkams draudimo išmokos būtų pervestos per kuo trumpesnį terminą. Draudimo įmonė indėlių draudimo išmokas išmokės per pasirinktą banką, apie kurį bus pranešta viešai“, – teigė „Indėlių ir investicijų draudimo“ direktorė Aurelija Mažintienė.
Indėlininkams nereikia niekur kreiptis ar teikti duomenų apie turėtą indėlį. Kai tik bus pasirinktas bankas, draudimo įmonė informuos apie tai žiniasklaidoje ir įmonės interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Tada indėlininkai galės kreiptis į šį banką dėl jiems priklausančių draudimo išmokų.
Preliminariais duomenimis, bendra mokėtinų draudimo išmokų suma – apie 230 mln. litų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos, yra apie 8 tūkstančiai.  
Teisę į draudimo išmoką indėlininkas turi 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.
 
Draudimo įmonė primena, kad draudimo išmokos nemokamos šiais atvejais:
– už indėlius, kuriems kredito unija yra nustačiusi palūkanų normą, daugiau kaip du kartus viršijančią adekvatiems indėliams toje pačioje kredito unijoje nustatytą palūkanų normą;
– kredito unijos paskolos gavėjams, jeigu indėliai ne didesni už jų įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis). Jeigu kredito unijos paskolos gavėjo indėlis yra didesnis už šio gavėjo įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis), draudimo suma skaičiuojama iš indėlio atimant gavėjo įsipareigojimus, bet negali būti didesnė nei 345 280 litų;
– indėlininkams, kurių indėliai pagal sutartis ar kitokiu būdu (išskyrus paveldėjimą) yra perleisti po draudžiamojo įvykio dienos;
– kredito unijos administracijos vadovams, filialų vadovams, tarybos (stebėtojų tarybos) ir valdybos nariams; asmenims, atliekantiems nepriklausomą kredito unijos auditą; šiame punkte nurodytų asmenų vaikams, įvaikiams, sutuoktiniams, partnerystę įregistravusiems sugyventiniams, tėvams ir įtėviams;
– už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius;
– indėlininkams kurių indėliai teismų sprendimu pripažinti įgytais neteisėtu būdu;
– indėlininkams, dėl kurių indėlių lėšų įsigijimo teisėtumo kreiptasi į teisėsaugos institucijas ar teismus, tačiau dar nepriimtas sprendimas, draudimo išmokų mokėjimas yra sustabdomas iki sprendimo įsiteisėjimo;
– draudimo išmoka už pajų nėra mokama.