Daugiau nei pusė „Vilniaus taupomosios kasos“ indėlininkų atsiėmė draudimo išmokas

Bankrutuojančios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ indėlininkai jau atsiėmė daugiau nei pusę jiems priklausančių draudimo išmokų, kurias valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) vasario 13 d. pervedė bankui „Danske Bank“.
Iš  viso „Vilniaus taupomosios kasos“ indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos, yra 5754, draudimo išmokų suma lygi 221,3 mln. litų. Vasario 24 d. duomenimis, 2950 indėlininkai jau atsiėmė draudimo išmokų už 146,8 mln. litų sumą, arba 66 proc. visos draudimo įmonės bankui pervestos sumos.
Šis išmokų administravimas indėlininkams nieko nekainuoja. Draudžiamasis įvykis šiai kredito unijai įvyko sausio 17 d.
Indėlininko teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Draudimo įmonė primena, kad draudimo išmokos nemokamos šiais atvejais:
– už indėlius, kuriems kredito unija yra nustačiusi palūkanų normą, daugiau kaip du kartus viršijančią adekvatiems indėliams toje pačioje kredito unijoje nustatytą palūkanų normą;
– kredito unijos paskolos gavėjams, jeigu indėliai ne didesni už jų įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis). Jeigu kredito unijos paskolos gavėjo indėlis yra didesnis už šio gavėjo įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis), draudimo suma skaičiuojama iš indėlio atimant gavėjo įsipareigojimus, bet negali būti didesnė nei 345 280 litų;
– indėlininkams, kurių indėliai pagal sutartis ar kitokiu būdu (išskyrus paveldėjimą) yra perleisti po draudžiamojo įvykio dienos;
– kredito unijos administracijos vadovams, filialų vadovams, tarybos (stebėtojų tarybos) ir valdybos nariams; asmenims, atliekantiems nepriklausomą kredito unijos auditą; šiame punkte nurodytų asmenų vaikams, įvaikiams, sutuoktiniams, partnerystę įregistravusiems sugyventiniams, tėvams ir įtėviams;
– už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius;
– indėlininkams kurių indėliai teismų sprendimu pripažinti įgytais neteisėtu būdu;
– indėlininkams, dėl kurių indėlių lėšų įsigijimo teisėtumo kreiptasi į teisėsaugos institucijas ar teismus, tačiau dar nepriimtas sprendimas, draudimo išmokų mokėjimas yra sustabdomas iki sprendimo įsiteisėjimo;
– pajus nėra draudimo objektas.