Įmonės 2009 m. pagrindiniai veiklos štrichai

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ 2009 12 31 iš viso sukaupusi lėšų 1 319,3mln. Lt, iš jų: Indėlių draudimo fonde 1 273,9 mln. Lt, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fonde 5,6 mln. Lt, Įmonės nuosavas kapitalas 39,8 mln. Lt. Investuodama į VVP administruojamus fondus ir įmonės nuosavą kapitalą įmonė 2009 m. uždirbo 53,36 mln. Lt pajamų, o tai 29,1 proc. daugiau nei 2008 m. 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsigaliojo Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo pakeitimai, kurie numato, kad indėlių draudimo suma 100 000 eurų galioja neribotą laiką, o draudimo išmokų terminas nuo 2010 m. gruodžio 31 d. sutrumpėja iki 20 darbo dienų su galimybe pratęsti jį dar 10 darbo dienų. Indėlininko indėlius Lietuvoje draudžia kredito įstaigos – bankai ir kredito unijos. Kredito įstaigos bankroto atveju indėlininkui priklauso 100% indėlio iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais. Draudimo išmoka skaičiuojama indėlininkui vienoje kredito įstaigoje (banke ar kredito unijoje). Taigi kiekvienoje kredito įstaigoje yra garantuojama po 100 000 eurų. Indėlio suma, nuo kurios apskaičiuojama draudimo išmoka, apskaičiuojama sudėjus indėlininko visų sąskaitų vienoje kredito įstaigoje lėšų sumą (įskaitant ir sukauptas palūkanas) su kitomis indėlininko lėšomis toje pačioje kredito įstaigoje, į kurias indėlininkas turi reikalavimo teises, atsirandančias iš kredito įstaigos įsipareigojimo atlikti operacijas su indėlininko pinigais ar suteikti investicines paslaugas. Kitų reikalavimo teisių atsiradimo pavyzdžiu galėtų būti: pinigai, gauti indėlininko vardu, bet dar neįskaityti į jo sąskaitą; pradėta, bet neužbaigta operacija (pinigai nurašyti nuo sąskaitos, bet dar nepervesti gavėjui; pinigai pateikti nupirkti vertybinius popierius, bet dar popieriai nenupirkti; pinigai pateikti kredito įstaigai ar nurašyti nuo sąskaitos mokesčiams mokėti, bet mokesčiams dar nepervesti ir kt.). Įsipareigojimai investuotojui yra kompensuojami 100 procentų įsipareigojimų investuotojams iki 3 000 eurų atitinkančios sumos litais ir 90 procentų įsipareigojimų investuotojams nuo 3 000 eurų atitinkančios sumos litais iki 22 000 eurų atitinkančios sumos litais. Visi Lietuvoje įsteigti bankai (9), visos kredito unijos (68), visos Finansų maklerio įmonės (10) ir visos investicinių fondų valdymo įmonės (11) yra apdraudę indėlius ir įsipareigojimus investuotojams mūsų įmonėje. Indėliai yra kompensuojami iš Indėlių draudimo fondo, o įsipareigojimai investuotojams – iš Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad šiuo metu Lietuvoje veikiantys užsienio finansų įstaigų filialai nedalyvauja Lietuvos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemoje. Esant reikalui draudimo išmokas šių įstaigų indėlininkams ir investuotojams turėtų išmokėti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos tų valstybių, kuriuose tos įstaigos yra įsteigtos. Lietuvos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistema šių įstaigų klientams draudimo išmokų nemoka.