Lietuvos indėlių draudimo sistema nuo šiol veiks dar efektyviau

2023 metais įsigaliojo naujos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatos, kuriomis siekiama sustiprinti Lietuvos indėlių draudimo sistemą, įvedant naujas priemones finansų sistemos stabilumui ir indėlininkų apsaugai didinti bei kredito įstaigų galimo nemokumo neigiamam poveikiui rinkoms mažinti.

Įstatyme yra numatyta galimybė indėlių draudimo išmokas išmokėti tiesiogiai per indėlių draudimo sistemos dalyvį, naudojantis jo likvidžiu turtu. Tokiu būdu indėlių draudimo išmokos bus dengiamos iš likviduojamos dėl bankroto kredito įstaigos turto ir tik tuo atveju, jei jo nepakanka, išmokos bus mokamos iš Indėlių draudimo fondo. Pasitelkiant šią priemonę draudimo išmokos išmokėjimas tampa patrauklesnis ir priimtinesnis indėlininkams bei supaprastina šių išmokų išmokėjimo procesą, nes bus naudojama indėlininkams pažįstama kredito įstaigos infrastruktūra (sąskaitos, padaliniai) ir procedūros.

Šios priemonės leidžia sumažinti kredito įstaigų galimo nemokumo keliamą finansinę naštą indėlių draudimo sistemai ir viešųjų lėšų poreikiui bei padidina indėlių garantijų sistemos veikimo efektyvumą.

Kaip prasidės nauji metai?

Sustiprinta Lietuvos indėlių draudimo sistema naujus metus pradeda kitaip. Esminiai pokyčiai įsigaliojus naujos redakcijos teisės aktams:

Iki 2023 m. sausio 1 d.

 • Indėlių draudimo išmokos buvo mokamos iš Indėlių draudimo fondo.
 • Draudimo išmokos buvo mokamos per draudimo mokėjimo agentą – atrinktą veikiančią kredito įstaigą.

Nuo 2023 m. sausio 1 d.

 • Indėlių draudimo išmokos bus mokamos pirmiausia iš bankrutavusios kredito įstaigos likvidaus turto. Indėlių draudimo fondo lėšos būtų panaudojamos tik tuomet, jei likvidaus turto nepakaktų.
 • Atsiranda alternatyva – draudimo išmokas mokėti per bankrutavusios kredito įstaigos mokėjimų platformą.

 Kodėl taip yra geriau?

 • Stabilus indėlių draudimo fondas. Jeigu mokant indėlių draudimo išmokas lėšų pakanka iš bankrutavusios kredito įstaigos likvidaus turto, indėlių draudimo fondo lėšos nėra naudojamos.
 • Nedidinami indėlių draudimo fondo įsipareigojimai. Indėlių draudimo fondui nereikės papildomai skolintis, jei lėšų draudimo išmokoms išmokėti pakanka iš bankrutavusios kredito įstaigos likvidaus turto ir/ar indėlių draudimo fondo.
 • Indėlių draudimo fondo skolinimosi alternatyvos išlieka. Jeigu indėlių draudimo išmokoms išmokėti bankrutavusios kredito įstaigos likvidaus turto ir indėlių draudimo fondo lėšų nepakanka, išlieka šios skolinimosi alternatyvos:
  • Iš valstybės;
  • Iš komercinių bankų;
  • Iš kitų ES indėlių draudimo agentūrų ir pan.
 • Efektyvesnis draudimo išmokų mokėjimas. Indėlių draudimo išmokoms mokėti būtų naudojama bankrutavusios kredito įstaigos mokėjimų platforma, kurioje saugomi visų bankrutavusios kredito įstaigos indėlininkų duomenys, todėl indėlininkai tiesiogiai ir greitai gautų išmokas už indėlius.