2010 metų III ketvirčio veiklos apžvalga

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas” (toliau – įmonė), įgyvendindama Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatas, draudžia bankų bei kredito unijų indėlininkų indėlius ir bankų, finansų maklerio įmonių (toliau – FMĮ) bei valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas (toliau – valdymo įmonės), įsipareigojimus investuotojams. Vadovaudamasi šiomis nuostatomis įmonė administruoja du fondus: Indėlių draudimo fondą ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą. Indėlių draudimo fondas gali būti naudojamas kompensuoti bankuose ir kredito unijose (toliau – kredito įstaigose) laikomus indėlius ir įsipareigojimus investuotojams, o Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas – kompensuoti FMĮ ir valdymo įmonių įsipareigojimus investuotojams. Įvykus draudžiamajam įvykiui, indėlių draudimo išmokos dydis – 100 proc. indėlio iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais. Jei investuotojo vertybinius popierius ir (arba) pinigus draudėjas yra perleidęs arba panaudojęs be investuotojo valios, įvykus draudžiamajam įvykiui išmokama 100 proc. įsipareigojimų investuotojams iki 3 000 eurų atitinkančios sumos litais ir 90 proc. – nuo 3 000 eurų atitinkančios sumos litais iki 22 000 eurų atitinkančios sumos litais. 2010 metų trečiąjį ketvirtį įmonės klientais, t. y. draudėjais, buvo 78 kredito įstaigos, 9 FMĮ bei 10 valdymo įmonių. Įmonė draudžia indėlius litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis, įsipareigojimus investuotojams vertybiniais popieriais – visomis valiutomis, o įsipareigojimus investuotojams pinigais – litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis. Draudimo įmokas kredito įstaigos moka kas mėnesį pagal kiekvienos dienos indėlių likučius. FMĮ ir valdymo įmonės įmokas moka vieną kartą per metus, atsižvelgdamos į pavedimų, įvykdytų per praėjusius kalendorinius metus, vertę. Įmonė nuolat tikrina, kaip draudėjai laikosi draudimo tvarkos. Tam tikslui visos gaunamos draudėjų ataskaitos yra kruopščiai patikrinamos, nustatant, ar teisingai yra apskaičiuotos draudimo įmokos, yra vykdomas draudimo įmokų mokėjimo monitoringas, atrankos būdu vykdomas draudėjų patikrinimas. 2010 metų trečiąjį ketvirtį buvo atlikti 3 patikrinimai: vienas patikrinimas atliktas AB DnB NORD banke ir du patikrinimai kredito unijoje „Nacionalinė“. Patikrinimo metu AB DnB NORD banke ir pirmo patikrinimo KU „Nacionalinė“ patikrinimo tikslas buvo išsiaiškinti, kaip yra pasirengta draudimo išmokų apskaičiavimui. Kito KU „Nacionalinė“ patikrinimo metu buvo tikrinama, ar laikomasi draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos bei ar tinkamai yra informuojami indėlininkai. Įmonė investuoja įmonės kapitalo lėšas ir administruojamus fondus vadovaudamasi įmonės tarybos nustatyta investavimo politika ir tvarka, bei investavimo taisyklėmis. 2010 metų trečiąjį ketvirtį įmonės investicijas sudarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai, išleisti litais, užsienio valstybių vyriausybių vertybiniai popieriai, išleisti JAV doleriais ir eurais, taip pat indėliai Lietuvos banke. Pajamos iš investicijų yra paskirstomos įmonės nuosavam kapitalui ir abiems fondams proporcingai jų dydžiams. Bendra pajamų iš investicijų suma sudarė 41,25 mln. Litų, o tai yra 4,46 proc. daugiau nei 2009 metų III ketvirtį. 2010 metų rugsėjo 30 d. įmonės nuosavas kapitalas buvo 41,07 mln. Litų. Nuosavas kapitalas per 2010 metų atrečiąjį ketvirtį padidėjo 0,1 mln. Litų, o nuo metų pradžios – 1,31 mln. Litų. Palyginus su 2009 metų tuo pačiu laikotarpiu, nuosavas kapitalas padidėjo 4,52 proc. Indėlių draudimo fondo dydis 2010 metų rugsėjo 30 d. buvo 1.439,96 mln. Litų. Per 2010 metų trečiąjį ketvirtį Indėlių draudimo fondas padidėjo 45,84 mln. Litų, o nuo metų pradžios – 166,03 mln. Litų. Palyginus su 2009 metų III ketvirčio duomenimis, Indėlių draudimo fondas išaugo 18,00 proc. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydis 2010 metų rugsėjo 30 d. buvo 5,94 mln. Litų. Per 2010 metų trečiąjį ketvirtį šis fondas padidėjo 0,01 mln. Litų, o nuo metų pradžios – 0,32 mln. Litų. Palyginus su 2009 metų tuo pačiu laikotarpiu, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas padidėjo 7,00 proc.