Indėlių draudimas Informacija parengta pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą (toliau – Įstatymas)

1. Kas yra indėlių draudimo objektas?

Indėlių draudimo objektas yra indėlininkams priklausantys bankuose ir kredito unijose laikomi tinkami drausti indėliai visomis valiutomis. Indėlis – tai dėl sąskaitoje, atidarytoje kredito įstaigoje pagal banko indėlio ar banko sąskaitos sutartį, laikomų lėšų arba dėl laikinų situacijų, kai kredito įstaiga teikia finansines paslaugas, susidaręs pinigų likutis, kurį kredito įstaiga turi grąžinti pagal Įstatymą ar sutartį, tačiau neįskaitant tokio pinigų likučio, kai:

 1. Jo egzistavimas gali būti įrodytas tik finansine priemone;
 2. Jo pagrindinė suma nėra grąžinama nominaliąja verte;
 3. Jo pagrindinė suma grąžinama nominaliąja verte tik pagal kredito įstaigos ar trečiojo asmens suteiktą specialią garantiją ar susitarimą. Tinkamas drausti indėlis – indėlis, kuriam netaikomos Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatytos indėlių draudimo išimtys.

2. Kieno indėliai yra draudžiami?

Pagal Įstatymą yra apdraudžiami fizinių ir juridinių asmenų indėliai, išskyrus tam tikrų kategorijų indėlius, išvardintus Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje ir Įstatymo 8 straipsnyje. Indėlių draudimo principas yra tas, kad vieno asmens indėlius skirtingi draudėjai apdraudžia atskirai. Tai reiškia, kad vieno asmens indėliai, laikomi skirtinguose bankuose ar kredito unijose, yra  apdraudžiami atskirai pagal Įstatymą. Indėlių draudimo nuostatos taikomos indėlininkui, bet ne indėliui. Tai reiškia, kad visi vieno indėlininko tinkami drausti indėliai, esantys viename banke ar kredito unijoje, sumuojami, ir draudimo išmoka skaičiuojama viena už visus asmens indėlius, esančius viename banke ar kredito unijoje. Atkreipiame dėmesį, kad kartu sumuojami visi vieno indėlininko indėliai, laikomi visuose vieno banko (kredito unijos) skyriuose ir filialuose, esančiuose Lietuvos Respublikoje.

3. Kas draudžia indėlius Lietuvos indėlių draudimo sistemoje, t.y. kas yra indėlių draudimo sistemos dalyviai?

Lietuvos Respublikos indėlių draudimo sistemos dalyviai yra bankai ir kredito unijos:

 1. Lietuvos Respublikoje įsteigti bankai, įskaitant šių bankų filialus, įsteigtus Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse narėse;
 2. Trečiųjų valstybių bankai, Lietuvos Respublikoje įsteigę filialą, kuriuose laikomi indėliai nedraudžiami arba kitaip neužtikrinamas jų saugumas pagal trečiosios valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso filialą įsteigęs bankas, teisės aktus;
 3. Trečiųjų valstybių bankai, Lietuvos Respublikoje įsteigę filialą, kuriuose laikomi indėliai draudžiami (kompensuojami) arba kitaip užtikrinamas jų saugumas pagal trečiosios valstybės teisės aktus, tačiau draudimo įmonės taryba nustato, kad šios indėlių draudimo (kompensavimo) arba kitokio saugumo užtikrinimo sąlygos yra blogesnės, negu nustatyta Įstatyme;
 4. Lietuvos Respublikoje įsteigtos kredito unijos ir Centrinė kredito unija.

4. Kada skelbiamas draudžiamasis įvykis?

Indėlių draudžiamasis įvykis – bankroto bylos iškėlimas indėlių draudimo sistemos dalyviui arba priežiūros institucijos sprendimas pripažinti indėlių draudimo sistemos dalyvį nemokiu, kai indėlių draudimo sistemos dalyvis dėl su savo finansine padėtimi susijusių priežasčių negali įvykdyti pagrįsto reikalavimo grąžinti indėlio ir yra pagrindas manyti, kad to negalės padaryti artimiausiu metu.

5. Kokios indėlininkų teisės nutraukus indėlių draudimą?

Jeigu draudėjui, kuriam yra nutrauktas indėlių draudimas, yra iškeliama bankroto byla, draudimo įmonė išmoka draudimo išmokas tik tiems indėlininkams, kurių indėliai buvo priimti iki draudiminio įvykio dienos, bet negrąžinti indėlininkui iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

6. Kokiais atvejais draudimo išmoka nepriklauso?

Indėlių draudimo objektai nėra ir indėlių draudimo išmokos nemokamos už:

 1. Kitų kredito įstaigų indėlius, laikomus savo sąskaita ir savo vardu;
 2. Nuosavas lėšas;
 3. Indėlius, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;
 4. Finansų įstaigų indėlius;
 5. Valdymo įmonių indėlius;
 6. Finansų maklerio įmonių indėlius;
 7. Indėlius, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius);
 8. Pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėlius;
 9. Kolektyvinio investavimo subjektų indėlius;
 10. Pensijų fondų indėlius;
 11. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėlius, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;
 12. Lietuvos banko indėlius;
 13. Paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleistus skolos vertybinius popierius ir įsipareigojimus, susijusius su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;
 14. Elektroninius pinigus ir elektroninių pinigų įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautas lėšas. Draudimo išmokos taip pat nemokamos indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų

7. Koks draudimo išmokos dydis?

Indėlių draudimo suma yra lygi indėlininkui priklausančių tinkamų drausti indėlių sumai, buvusiai kredito įstaigoje indėlių draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų. Didesnė nei 100 000 eurų indėlių draudimo suma indėlininkui (tik fiziniam asmeniui) apskaičiuojama ir išmokama Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis, kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos buvo įskaityti pinigai tokiais pagrindais:

– už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 300 000 eurų;

– už indėlininko paveldėtas pinigines lėšas pagal testamentą arba pagal Įstatymą, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų; – už indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį mirties atveju gautas pinigines lėšas, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų;

– už indėlininko įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas gautas pinigines lėšas kaip kompensaciją arba jos esmę atitinkančią išmoką, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų;

– įstatymų nustatytais atvejais pervesti indėlininkui kaip išmoka ar kompensacija už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą ar žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ar teismo veiksmų, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų.

8. Kas, kaip ir per kiek laiko išmoka draudimo išmokas?

Draudimo išmokos išmokamos per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos. Draudimo įmonės taryba gali pratęsti šį terminą ne daugiau kaip 10 darbo dienų. Draudimo įmonė iš bankrutuojančio draudėjo gauna draudimo išmokoms skaičiuoti reikalingą informaciją bei paskaičiuoja kiekvienam indėlininkui priklausančią draudimo išmoką. Parenkamas bankas, per kurį bus išmokamos draudimo išmokos bei šiam bankui perduodami draudimo išmokų duomenys. Bankas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos pradeda išmokėti bankrutuojančio draudėjo indėlininkams draudimo išmokas. Apie tai, kur ir kaip mokamos draudimo išmokos, draudimo įmonė per žiniasklaidą informuoja visuomenę. Toks draudimo išmokų išmokėjimo būdas plačiai paplitęs visame pasaulyje. Svarbu tai, kad indėlininkui dėl draudimo išmokos gavimo, nereikia atlikti jokių veiksmų, tai yra, nereikia kreiptis į nei į bankrutavusį banką ar kredito uniją, nei į draudimo įmonė, rašyti prašymų ir panašiai. Indėlininkui tereikia atvykti į banką, per kurį mokamos draudimo išmokos, ir atsiimti draudimo išmokas.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti papildomą prašymą ir pagrindžiančius dokumentus reikia, jeigu indėlininkas (fizinis asmuo) pretenduoja į didesnę nei 100 000 eurų indėlių draudimo išmoką pagal Įstatymo 4 straipsnio 2 dalį.

9. Kas apskaičiuoja draudimo išmokas?

Indėlių draudimo išmokos apskaičiuoja ir moka draudimo įmonė pagal indėlių draudimo sistemos dalyvio indėlių draudžiamojo įvykio dienos duomenis apie indėlius ir indėlininkus. Už draudimo įmonei perduotų duomenų tikrumą ir pateikimą laiku atsako indėlių draudimo sistemos dalyvis.

10. Kaip apskaičiuojama draudimo išmoka?

Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir mokamos eurais.

Indėlininko draudimo išmoka apskaičiuojama taip:

Apskaičiuojant indėlių draudimo išmokos sumą vienam indėlininkui, susumuojami visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi vieno indėlininko (įskaitant indėlininko juridinio asmens ar kitos organizacijos filialus, atstovybes, kitus struktūrinius padalinius) tinkami drausti indėliai visomis valiutomis, į kuriuos indėlininkas turi reikalavimo teises, ir indėlių draudžiamojo įvykio dieną priskaičiuotos, tačiau į indėlininko sąskaitą neįskaitytos palūkanos už tinkamus drausti indėlius.

Apskaičiuojant indėlių draudimo išmokos sumą, į indėlininko įsipareigojimus kredito įstaigai neatsižvelgiama. Jeigu tinkamas drausti indėlis laikomas bendroje sąskaitoje, tinkamas drausti indėlis padalijamas kiekvienam bendraturčiui lygiomis dalimis, jeigu sutartyse, iš kurių atsiranda reikalavimo teisės, ar teismų sprendimuose nenustatyta kitaip. Kiekvienas asmuo, atidarydamas bendrą sąskaitą kredito įstaigoje, privalo kredito įstaigai nurodyti, kad atidaroma sąskaita yra bendra sąskaita, ir kredito įstaigai pateikti asmenų, kurie turi teises į bendroje sąskaitoje laikomus indėlius, tapatybę patvirtinančius dokumentus teisės aktų ir kredito įstaigos nustatyta tvarka. Jeigu tinkamas drausti indėlis yra depozitinėje sąskaitoje, tinkamas drausti indėlis padalijamas kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui arba kitai organizacijai, kuriems priklauso depozitinėje sąskaitoje laikomos lėšos, pagal jiems priklausančią indėlio dalį. Kiekvienas asmuo, atidarydamas kredito įstaigoje sąskaitą, kurioje bus laikomos tik kitiems asmenims nuosavybės, patikėjimo teise ar kitais pagrindais priklausančios lėšos, privalo kredito įstaigai nurodyti, kad atidaroma sąskaita yra depozitinė sąskaita, nurodyti įstatymą, kuriuo vadovaujantis atidaryta tokia sąskaita, ir kredito įstaigos arba draudimo įmonės reikalavimu per 5 darbo dienas pateikti duomenis apie tokioje sąskaitoje laikomas kiekvienam asmeniui priklausančias lėšas. Indėlių draudimo suma yra lygi indėlininkui priklausančių tinkamų drausti indėlių sumai, buvusiai kredito įstaigoje indėlių draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų.

Didesnė negu 100 000 eurų indėlių draudimo išmokos suma indėlininkui (tik fiziniam asmeniui) apskaičiuojama ir išmokama Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis, kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos buvo įskaityti pinigai, įgyti Įstatymo 4 str. 2 dalyje nustatytais atvejais.

11. Kam priklausys draudimo išmoka kredito įstaigos draudžiamojo įvykio atveju, jeigu: 1) sąskaita atidaryta nepilnamečio vardu; 2) atidaryta bendra sąskaita nepilnamečio ir tėvų vardu?

Pagal Įstatymą indėlininku laikomas asmuo, kurio vardu yra sudaryta indėlio ar banko sąskaitos sutartis. Atsakant į pateiktą klausimą būtina įvertinti fizinio asmens veiksnumą (Civilinio kodekso (CK) 2.5 – 2.9 straipsniai). Galioja bendras principas, kad už nepilnamečius sandorius jų vardu sudaro tėvai arba globėjai, o turtą, kuris yra nepilnamečių vaikų nuosavybė, tvarko jų tėvai uzufrukto teisėmis (CK 3.185 straipsnis). Jeigu sutartis sudaryta nepilnamečio asmens vardu, indėlininkas – nepilnametis asmuo. Taigi, jeigu nepilnametis (asmuo iki 18 metų) turi indėlį kredito įstaigoje ir kredito įstaigai paskelbiamas draudžiamasis įvykis, tai draudimo išmoka už turėtą indėlį būtų apskaičiuota nepilnamečio vardu, tačiau šiuos pinigus tvarkys (šiuo atveju – paims iš banko) jo tėvai.

12. Per kiek laiko indėlininkas gali atsiimti jam priklausančią draudimo išmoką?

Indėlininko teisė gauti draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

13. Ar visi Lietuvoje veikiantys bankai yra Lietuvos indėlių draudimo sistemos dalyviai?

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius ir „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas nėra Lietuvos indėlių draudimo sistemos dalyviai, tačiau yra analogiškų draudimo sistemų dalyviai kitose Europos Sąjungos valstybėse (detalesnę informaciją apie draudimo sąlygas rasite šių bankų interneto svetainėse).

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas” nesuteikti įgaliojimai aiškinti įstatymų, todėl pateikiame tik savo nuomonę nesukeliančią teisinių pasekmių. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos teismai ar norminius teisės aktus taikančios institucijos gali vertinti kitaip negu buvo pateikta aukščiau. Kilus ginčui, galutinis situacijos vertinimas gali būti vykdomas Lietuvos Respublikos teismų, atsižvelgiant į tuo metu egzistuosiantį teisės aktų turinio supratimą.